Jaarrekening

Balans en toelichting

Inkoopcontracten

De commissie BBV vereist dat in ieder geval meerjarige inkoopcontracten van materieel belang in de toelichting op de jaarrekening bij de “niet uit de balans blijkende verplichtingen” zijn opgenomen.

Hierna worden de inkoopcontracten toegelicht met een resterende verplichting groter dan € 1 mln., die doorlopen na het boekjaar en daardoor niet in de balans zijn opgenomen als verplichting. Indien sprake is van een jaarlijks afwijkende lasten, wordt aangegeven wat de gemiddelde jaarlijkse besteding is, gemeten over de afgelopen 4 jaar. Indien het contract binnen een jaar na balansdatum afloopt of als de omvang kleiner is dan € 1 mln., is het contract niet nader toegelicht.  

Inzameling huisafval
De gemeente heeft een langlopend contract voor de inzameling van huisafval met een looptijd van 2017 tot en met ultimo 2022. De gemiddelde jaarlijkse kosten liggen rond de € 0,7 mln.

Zwem- en leerlingenvervoer
De gemeente heeft een Europees aanbesteed contract met een vervoerder voor zwem- en leerlingenvervoer. Het contract duurt tot en met schooljaar 2022/2023 en eindigt derhalve op 31 augustus 2023. De gemiddelde jaarlijkse kosten liggen rond de € 0,7 mln.

Restafval
De gemeente heeft een langlopend contract voor restafval met een looptijd van 1993 tot en met ultimo 2023. De gemiddelde jaarlijkse kosten liggen rond de € 0,7 mln.

Plaatsen en onderhoud ondergrondse containers
De gemeente heeft een overeenkomst voor het plaatsen en onderhoud van ondergrondse containers. Het project heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2022. De restantwaarde van de opdracht per balansdatum bedraagt ongeveer € 1,1 mln. en is opgenomen in de lijst met openstaande kredieten. De werkzaamheden zijn stil in verband met besluitvorming voor Zeevang.

Contracten sociaal domein
De gemeente heeft binnen het sociaal domein diverse inkoopcontracten afgesloten voor de uitvoering van haar zorgtaken. Dit betreffen contracten, die in hoofdzaak in regionaal verband zijn afgesloten en zijn in principe kader stellende raamovereenkomsten waar de gemeente Edam-Volendam mede in participeert. Op basis van de raamovereenkomsten zijn tientallen (WMO 80 en Jeugd 100) afzonderlijke deelcontracten afgesloten in regionaal verband waarvoor de gemeente Edam-Volendam op prestatiebasis wordt gefactureerd.

Investeringen

  • Voor het openbare verlichtingsplan is twee opdrachten aangegaan met een totale waarde van € 1,6 mln. Deze opdracht wordt in 2022 uitgevoerd.
  • Voor de herinrichting van de Julianaweg is vanuit een Europese aanbesteding een bouwteamovereenkomst aangegaan. Het project zal in fasen worden uitgevoerd, waarbij iedere fase zal uitmonden in prijsonderhandelingen en een go/no go beslissing. Het totale krediet voor dit project bedraagt € 7 mln. De opdracht wordt naar verwachting uitgevoerd van 2022 tot en met 2028.
  • Voor de derde ontsluitingsweg is vanuit een Europese aanbesteding een basisovereenkomst aangegaan met een raming van € 6 mln.. Deze opdracht wordt naar verwachting uitgevoerd van 2022 tot en met 2025.
  • Voor de bouw van het Kindcentrum Broeckgouw is een aanneemovereenkomst aangegaan met een totale waarde van € 5,2 mln. waarvan per jaareinde nog zo'n € 3,5 mln. openstaat. De opdracht wordt naar verwachting eind 2022 afgerond.
  • Voor de bouw van een multifunctionele brandweerkazerne is een aanneemovereenkomst aangegaan met een totale waarde van € 0,7 mln.. De opdracht wordt naar verwachting eind 2022 afgerond.
  • De gemeente is een verplichting aangegaan inzake de bouw van een historische scheepswerf. De aanneemsom is in totaal ongeveer € 1,3 mln. waarvan per jaareinde nog zo'n € 0,7 mln. openstaat.

Huurcontracten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen in de vorm van langlopende huurcontracten hebben betrekking op een drietal huurcontracten zijnde:

  • Huurcontract Wieringenlaan 1A te Volendam inzake de Griend. De gemeente heeft met ingang van 1 augustus 2013 een huurovereenkomst voor een periode van 2 jaar met aansluitende huurperioden van telkens 5 jaar afgesloten. Februari 2020 zijn huurder en verhuurder overeengekomen de huurovereenkomst te verlengen voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 december 2020 en derhalve lopende tot 1 december 2021 met aansluitende huurperioden van telkens 1 jaar. De huurverplichting bedroeg in 2021 € 88.000 met een resterende looptijd van 11 maanden. De niet in de balans opgenomen verplichting bedraagt € 80.000;
  • Erfpacht oppervlakte grond / water (bodem) van de Gouwzee te Volendam. De gemeente heeft met ingang van 1 maart 2005 een erfpachtovereenkomst voor een periode van 5 jaar met aansluitende huurperioden van telkens 5 jaar afgesloten. De huurverplichting bedroeg in 2021 € 324 met een resterende looptijd van 3 jaar en 2 maanden. De niet in de balans opgenomen verplichting bedraagt ongeveer € 1.000.

APPA Wachtgeld gewezen wethouders

Deze voorziening is gevormd om aan de toekomstige verplichting wachtgeld voormalige wethouders te kunnen voldoen. De omvang van de toekomstige verplichting wachtgeld voormalige wethouders wordt vastgesteld door APG. Op 31 december 2020 is de toekomstige verplichting geactualiseerd en heeft een vrijval op de voorziening plaatsgevonden. Met de verkiezingen in het verschiet is het mogelijk dat deze verplichting opnieuw moet worden verantwoord.

Opeisbare rechten

De gemeente heeft een overeenkomst uit de voormalige gemeente Zeevang inzake Waterrijk.
Het betreft het recht op een bijdrage van Bouwfonds inzake de realisatie ontsluitingsweg project Waterrijk. Deze bijdrage vloeit voort uit de afgesloten samenwerkingsovereenkomst, waarbij projectontwikkelaar Bouwfonds een bedrag verschuldigd is van € 1,2 mln. voor de realisatie van een toegangsweg. Het bedrag is opeisbaar naar rato van het aantal afgegeven bruikbare bouwvergunningen in het project. De rechten zijn in 2021 grotendeels uitgeput.

Borg- en garantstellingen

De gemeente staat garant voor een van bedrag € 92 mln. Een specificatie en verloopoverzicht is opgenomen in de bijlagen onder de gewaarborgde geldleningen. Tot en met 31-12-2021 zijn geen betalingen gedaan inzake deze borg- en garantstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43