Jaarrekening

Balans en toelichting

In onderstaande tabel zijn de kortlopende vorderingen weergeven volgende de voorgeschreven onderverdeling naar vorderingen op overheidslichamen, rekening-courant verhoudingen en overige vorderingen.

Bedragen * € 1.000

Uitzettingen < 1 jaar

Nominaal bedrag

Voorziening oninbaarheid

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

Belastingdienst

5.674

0

5.674

6.391

Overige openbare lichamen

408

0

408

115

Subtotaal

6.082

0

6.082

6.506

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

Schatkistbankieren

0

0

0

0

Subtotaal

0

0

0

0

Overige vorderingen

Bijstandsvorderingen WWB

333

-171

162

130

Bijstandsvorderingen BBZ/IOA

381

-377

4

67

Belastingaanslagen

327

-95

232

355

Overige vorderingen

4.129

-136

3.993

2.246

Subtotaal

5.170

-779

4.391

2.798

Totaal

11.252

-779

10.473

9.304

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen in 2021 bestaan voor € 5,3 mln. uit vorderingen op het BCF compensatiefonds en de Belastingdienst. Het restant van € 0,4 mln. heeft betrekking op vorderingen op Ministeries, Provincies, Gemeenten en Waterschappen.

Uitzettingen in Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

Dit betreft de rekening-courant verhouding, die wij hebben met het Rijk middels het schatkistbankieren. Ultimo 2021 had de gemeente geen middelen uitstaan bij het Rijk.

Overige vorderingen

Bijstandsvorderingen
De bijstandsvorderingen bedragen per 31-12-2021 € 714.000 (2020: € 629.000) , waarvan € 548.000
( 2020: € 432.000 ) als oninbaar is voorzien.

Belastingaanslagen
Van de opgelegde belastingaanslagen staat ultimo 2021 nog een bedrag van € 327.000 (2020: € 478.000) open. Middels de voorziening oninbare debiteuren is een bedrag op genomen van € 95.000 (2020: € 123.000) voor deze belastingvorderingen.

Overige vorderingen
De overige vorderingen betreffen de openstaande vorderingen die niet toe te rekenen zijn aan een van bovenstaande categorieën. De post bestaat uit heel veel afzonderlijke posten. De omvangrijke openstaande posten worden nauwlettend in de gaten gehouden en apart voorzien indien nodig. De totale voorziening voor oninbaar bedraagt voor deze posten € 136.000 ( 2020: € 160.000 ).

In de onderstaande tabel wordt de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren weergegeven. Het drempelbedrag bepaalt het saldo overtollige liquide middelen dat de gemeente op de eigen bankrekeningen mag aanhouden. Alle middelen boven dit bedrag moeten worden ondergebracht in de schatkist bij het Rijk.
Om de administratieve last te verminderen is de berekening van het drempelbedrag in 2021 gewijzigd.
Tot 1 juli 2021 was het drempelbedrag nog gelijk aan 0,75% over de eerste schijf van € 500 mln. van het begrotingstotaal met een minimum bedrag van € 250.000. Vanaf 1 juli 2021 is het drempelbedrag gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal over de eerste schijf van € 500 mln. waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 mln. bedraagt

Bedragen * € 1.000

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Verslagjaar 2021

(1a)

Drempelbedrag (oude situatie)

725

(1b)

Drempelbedrag (nieuwe situatie)

1.932

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

0

0

310

276

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

725

725

1.622

1.656

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar 2021

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

96.624

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

96.624

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

0

(1a) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag (oude situatie, tm 2e kwartaal)

725

(1b) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000

Drempelbedrag (nieuwe situatie, vanaf 3e kwartaal)

1.932

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

0

0

28.509

25.424

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

0

0

310

276

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43