Jaarrekening

Balans en toelichting

De voorraden bestaan uit het onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie. In onderstaande tabel is conform het Besluit Begroting en Verantwoording een onderverdeling gegeven in de boekwaarde, te maken kosten, te realiseren opbrengsten en verwacht eindresultaat. Onder de tabel staat de toelichting daarop.

Bedragen * € 1.000

Voorraden

Boekwaarde
01-01-2021

Vermeerde ringen

Verminde ringen

Genomen resultaat/ reclass voorziening

Boekwaarde
31-12-2021

Te maken kosten

Te realiseren opbrengsten

Verwacht eindresultaat

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Complex Broeckgouw

-8.125

4.104

-6.163

270

-9.914

9.602

-635

-947

Complex Blokwhere

73

145

0

0

218

178

0

396

Complex Kraaiennest

13

474

-840

0

-353

333

0

-20

Complex Oude Seinpaal

39

65

-864

0

-760

485

0

-275

Voorzieningen Bouwgrond in exploitatie

-86

55

-50

-137

-218

0

0

-218

Subtotaal

-8.086

4.843

-7.917

133

-11.027

10.598

-635

-1.064

Totaal

-8.086

4.843

-7.917

133

-11.027

10.598

-635

-1.064

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties zijn gronden die worden omgevormd van in bezit zijnde gronden met eventuele opstallen tot bouwrijpe grond met het doel deze grond (opnieuw) te bebouwen.
Deze grondexploitaties en de voorziening daarop maken deel uit van programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling, product 3.10 Grondexploitatie en worden eveneens toegelicht in de paragraaf grondbeleid.

Vermeerderingen
De vermeerderingen in 2021 van het complex Broeckgouw betreffen de kosten van het bouw- en woonrijp maken en plankosten van de grondexploitatie alsmede de plan en bijkomende kosten van de opstalexploitatie.
In 2021 is gestart met de bouw van de appartementen op het complex Blokwhere. De vermeerderingen betreffen werkzaamheden t.b.v. het woonrijp maken. Voor het complex Kraaiennest bestaan de vermeerderingen uit de kosten van bouwrijpmaken en de boekwaarde van het voormalige Kraaiennest. Voor het complex Oude Seinpaal zijn voorbereidingskosten gemaakt.

Verminderingen
De verminderingen betreffen de verkoopopbrengsten van de grond in de Broeckgouw, de vergoeding voor de bijkomende kosten en de doorberekening van de gemaakte kosten voor de bouw van de appartementen boven het Kindcentrum. Voor het complex Kraaiennest betreft dit de verkoop van grond en de opbrengst van de anterieure overeenkomst. De opbrengst voor het complex oude Seinpaal betreft de verkoop van de grond voor de realisatie van 54 sociale huurwoningen.

Genomen resultaat/mutatie voorziening
Dit betreft de tussentijds gerealiseerde winst op het complex de Broeckgouw en de mutatie op de verplichte verliesvoorziening voor het gecalculeerde verlies op complex de Blokwhere.

Te maken kosten en te realiseren opbrengsten
Dit betreffen de nog verwachte te maken kosten en opbrengsten op de grondcomplexen. Deze zijn op basis van de meest recente cijfers ingeschat.

Verwacht eindresultaat
Dit betreft het verwachte nog te realiseren eindresultaat per complex. De tussentijdse winstnemingen maken geen onderdeel meer uit van dit resultaat.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43