Jaarrekening

Balans en toelichting

Bedragen * € 1.000

31-12-2021

31-12-2020

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

137

395

Subtotaal

137

395

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

79.749

72.896

Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

19.612

18.001

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

25.773

23.721

Subtotaal

125.134

114.618

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.035

1.034

Langlopende leningen

12.016

10.831

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

130

130

Subtotaal

13.181

11.995

Totaal vaste activa

138.452

127.008

Vlottende Activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-11.027

-8.086

Subtotaal

-11.027

-8.086

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

6.082

6.506

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

0

0

Overige vorderingen

4.391

2.798

Subtotaal

10.473

9.304

Liquide middelen

Kassaldi

12

12

Banksaldi

1

1

Subtotaal

13

13

Overlopende activa

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van:

- het Rijk

5

0

Overige nog te ontvangen bedragen

1.784

1.872

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van het volgende begrotingsjaar komen

382

1.176

Subtotaal

2.171

3.048

Totaal Vlottende Activa

1.630

4.279

TOTAAL ACTIVA

140.082

131.287

Verliescompensatie VPB

3.670

721

Bedragen * € 1.000

31-12-2021

31-12-2020

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

14.160

16.895

Bestemmingsreserve

55.105

55.994

Gerealiseerd resultaat

2.766

-2.167

Subtotaal

72.031

70.722

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.010

4.305

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

10.659

10.248

Subtotaal

13.669

14.553

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen

34.496

17.501

Waarborgsommen

16

16

Subtotaal

34.512

17.517

Totaal Vaste Passiva

120.212

102.792

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

0

7.500

Banksaldi

32

1.285

Overige schulden

10.685

7.904

Subtotaal

10.717

16.689

Overlopende passiva

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

- het Rijk

3.715

9.290

- overige Nederlandse overheidslichamen

2.186

682

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

3.001

1.639

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

251

195

Subtotaal

9.153

11.806

Totaal Vlottende Passiva

19.870

28.495

TOTAAL PASSIVA

140.082

131.287

Gewaarborgde geldleningen

92.437

98.683

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43