Jaarrekening

Balans en toelichting

In de volgende tabel zijn de vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer opgenomen.

Langlopende schulden

Bedragen * € 1.000

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer

Boekwaarde
01-01-2021

Vermeerde ringen

Verminde ringen

Boekwaarde
31-12-2021

Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen

17.501

19.000

-2.005

34.496

Waarborgsommen

16

0

0

16

Subtotaal

17.517

19.000

-2.005

34.512

Totaal

17.517

19.000

-2.005

34.512

Binnenlandse banken en overige financiële instelling

De gemeente heeft in januari 2021 een onderhandse lening afgesloten bij AEGON Schadeverzekering N.V. met een hoofdsom van € 11 mln. en een looptijd van 40 jaar. De gemeente heeft in juni 2021 een onderhandse lening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) met een hoofdsom van € 8 mln. en een looptijd van 30 jaar. De totale boekwaarde van deze nieuwe onderhandse leningen bedraagt € 19 mln. per ultimo 2021. De verminderingen in 2020 betreffen de reguliere aflossingen.

Waarborgsommen

Dit betreffen diverse waarborgsommen welke door de gemeente ontvangen zijn.

Rentelast

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de langlopende schulden bedraagt € 538.000 (2020 € 567.000).

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43