Jaarrekening

Balans en toelichting

Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd van één jaar of korter zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.

Bedragen * € 1.000

Netto-vlottende schulden, rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

0

7.500

Subtotaal

0

7.500

Banksaldi

Bank

32

1.285

Subtotaal

32

1.285

Overige schulden

Crediteuren

9.768

5.567

Crediteuren Soza

761

1.962

Overige schulden

156

375

Subtotaal

10.685

7.904

Totaal

10.717

16.689

Banksaldi

Dit betreft het saldo van de BNG rekening van de gemeente. De gemeente heeft ultimo boekjaar een tekort bij de BNG en daarom staat deze onder de kortlopende schulden.  

Overige schulden

Crediteuren
Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op de inkoopfacturen. De toename komt door een aantal openstaande facturen voor grotere projecten.

Crediteuren Soza
Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op Sociale Zaken. In 2021 zijn een groot aantal oude posten afgewikkeld, waardoor het saldo afneemt ten opzichte van vorig jaar.

Overige Schulden
De overige schulden hebben betrekking op diverse openstaande verplichtingen binnen het Sociaal Domein.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43