Bijlagen

Reserves

Nr

Reserve

I/S

Boek
waarde
1-1-2021

Resultaat bestem-ming

Toev.

Onttr.

Reclass.

Vrijval

Boek
waarde
31-12-2021

ALGEMENE RESERVE

950001001

Algemene reserve

I

16.895

-3.128

4.170

-3.777

-

-

14.160

16.895

-3.128

4.170

-3.777

0

0

14.160

KAPITAALLASTENRESERVES

963302064

Van openstaande kredieten

S

-

-

-

-

10.751

-

10.751

963312065

Van afgesloten kredieten

S

-

-

-

-1.548

22.683

-

21.135

0

0

0

-1.548

33.434

0

31.886

ONDERHOUDSRESERVES

953102022

Wegenbeheersplan

I

9.374

-

2.152

-1.502

-2.217

-

7.807

950902007

Gemeentelijke eigendommen

I

2.829

-

34

-74

-

-

2.789

951102009

Uitvoering baggerwerken

I

1.835

-

196

-80

-

-

1.951

950302002

Bruggen

I

3.868

-

582

-229

-3.646

-

575

956702041

Speelwerktuigen

I

695

-

-

6

-

-

701

951502010

Huisvesting sporthallen/zalen

I

528

-

31

-45

-

-

514

951602011

Inrichting sporthallen/zalen

I

479

-

36

-33

-

-

482

951902012

Buitensportaccomodaties

I

559

-

-

-

-

-

559

954802032

Havens Edam-Volendam

I

1.287

-

111

-45

-1.038

-

315

21.454

0

3.142

-2.002

-6.901

0

15.693

OVERIGE RISICORESERVES

950102001

Grondexploitatie

I

989

-

825

-

-407

-

1.407

952802019

Gemeentelijke Huisvesting

I

2.724

-

-

-

-196

-

2.528

953302024

Sociaal Domein

I

2.607

-

-

-961

-

-

1.646

963202063

Coronafonds

I

525

240

1.277

-945

-

-

1.097

953602025

Uitvoering st. Werkplus

I

513

-

-

-62

-

-

451

958702062

Incidentele opleidingskosten

I

-

-

350

-

-

-

350

952602017

Aanloopkosten brandweerposten

I

186

-

542

-

-680

-

48

7.544

240

2.994

-1.968

-1.283

0

7.527

BUDGETOVERHEVELING

957502042

Budgetoverheveling (zie *)

I

-35

721

-

-686

-

-

-

-35

721

0

-686

0

0

0

OPGEHEVEN RESERVES

950402003

Automatisering

I

1.068

-

-

-

-934

-134

-

950502004

Onderh. Inr. organisatie

I

139

-

-

-

-132

-7

-

950802006

3e ontsluitingsweg

I

5.775

-

20

-

-5.795

-

-

951002008

Stads-/dorpsvernieuwing

I

60

-

-

-

-4

-56

-

952302014

Centrale Antenne Inrichting (CAI)

I

351

-

407

-

-758

-

-

952502016

Fiscale controle/ondersteuning

I

27

-

-

-

-

-27

-

952702018

Tractie

I

2.355

-

-

-

-893

-1.462

-

953002021

Vaststellingsovereenkomst

I

641

-

188

-

-829

-

-

953202023

Renovatie zwembad Waterdam

I

1.887

-

48

-

-1.935

-

-

954602030

Rekenkamer commissie

I

35

-

-

-

-

-35

-

954702031

Beschoeiing/walmuren

I

1.323

-

-

-

-1.302

-21

-

955202034

Elektronische dienstverlening

I

10

-

-

-

-

-10

-

955702036

Dijkversterking

I

765

-

577

-

-1.314

-28

-

956002037

Sportaccommodatiefonds

I

2.006

-

597

-

-2.603

-

-

956202039

Jeugd en Gezin

I

152

-

-

-152

-

-

-

956402040

Bouw Stadion FC Volendam

I

154

-

-

-49

-105

-

-

957602043

Risicofonds Wijksteunpunt

I

46

-

-

-

-

-46

-

957702044

Toeristisch Centrum Volendam

I

835

-

-

-265

-570

-

-

957802045

Jeugdgezondheidszorg GGD

I

57

-

152

-

-62

-147

-

957902046

Verbouwing Haven 154-156

I

123

-

-

-

-115

-8

-

958102047

Pius X

I

1

-

-

-

-

-1

-

958202048

Verplaatsen Markt Volendam

I

18

-

-

-

-12

-6

-

958502049

Ontwikkeling gebied Harlingenln

I

1.601

-

-

-

-1.564

-37

-

958602050

Bovenwijkse voorzieningen

I

1.696

-

83

-

-1.779

-

-

958702051

Risico Maria Goretti

I

500

-

-

-500

-

-

-

962102054

MFA Oosthuizen

I

4.733

-

-

-

-4.444

-289

-

962202055

Amortisatie gebouwen MFA

I

338

-

-

-

-

-338

-

962802059

Vitalisering Dorpskernen

I

76

-

-

-76

-

-

-

962902060

Recreatieve voorzieningen

I

138

-

-

-138

-

-

-

963002061

Parkeervoorzieningen

I

121

-

-

-

-100

-21

-

27.031

0

2.072

-1.180

-25.250

-2.673

0

72.889

-2.167

12.378

-11.161

-

-2.673

69.266

* Middels de resultaatbestemming 2020 is het negatief saldo aangevuld.


Toelichting

Het totaal van de reserves ultimo 2021 bedraagt € 69,3 mln. (2020: € 72,9 mln.), waarmee per saldo de reserves met € 3,6 mln. afnemen.

Algemene reserve

950001001 Algemene reserve
Het totaal van de algemene reserve is afgenomen met € 2,7 mln. naar € 14,2 mln. (2020: € 16,9 mln.). Als gevolg van de resultaatbestemming 2020 is de algemene reserve met € 3,1 mln. gedaald.

De totale onttrekkingen bedragen € 3,8 mln. Gedurende het begrotingsjaar is zo'n € 2,4 mln. onttrokken aan de algemene reserves, ten behoeve van diverse beleidsdoelstellingen, waaronder bijvoorbeeld huisvesting brandweer, opleidingskosten functioneel beheer, onderwijshuisvesting, dijkversterking, inkoop en omgevingswet.
Het restant van de onttrekkingen van € 1,4 mln. is gerelateerd aan aanvullingen van de kapitaallastenreserves.

De totale dotaties bedragen € 4,2 mln. Hiervan heeft € 2,7 mln. betrekking op overschotten in kapitaallastenreserves. Per saldo heeft de nota reserves & voorzieningen een eenmalig positief effect op de algemene reserve van € 1,3 mln. Het restant van de dotaties aan de algemene reserve van € 1,5 mln. heeft betrekking op niet-bestede budgetten die gedurende het begrotingsjaar zijn overgeheveld zijn naar 2022.

Bestemmingsreserves

Het totaal van de bestemmingsreserves ultimo 2021 bedraagt € 55,1 mln. (2020: € 56,0 mln.) hetgeen een afname is van € 0,9 mln. ten opzichte van 2020. In 2021 is als gevolg van de vastgestelde resultaatbestemming 2020 € 1,0 mln. toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserves zijn in te delen in een aantal categorieën.

1. Kapitaallastenreserves
Kapitaallastenreserves hebben als doel om de kapitaallasten van (toekomstige) investeringen te dekken. In 2021 is de nota reserves & voorzieningen herzien. Hierbij zijn individuele kapitaallastenreserves samengevoegd tot twee nieuwe kapitaallastenreserves. Een voor openstaande kredieten en een voor afgesloten kredieten. Het saldo van afgesloten kredieten zal middels de resultaatbestemming van het boekjaar worden overgeheveld van de kapitaallastenreserve voor openstaande kredieten naar die van afgesloten kredieten. In bovenstaand overzicht is in de kolom 'reclass' inzichtelijk gemaakt welke saldi uit welke reserves betrekking hebben op kapitaallastenreserves en daarnaar zijn gereclassificeerd.

2. Onderhoudsreserves
De onderhoudsreserves hebben als doel om het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in de onderliggende beheersplannen, om zodanig de jaarlijkse kosten te egaliseren. De onttrekkingen zijn gebaseerd op de gerealiseerde onderhoudskosten.

In 2021 zijn de kapitaallasten die in deze reserves waren opgenomen, gereclassificeerd naar een aparte kapitaallastenreserve. De resterende saldi zullen opnieuw worden beoordeeld bij het vaststellen van de nieuwe meerjarige onderhoudsplannen, die vanaf 1 januari 2024 van kracht worden. De reserves zullen dan ook worden omgezet naar onderhoudsvoorzieningen.

3. Risico- en overige reserves
Dit zijn reserves die zijn gevormd om incidentele lasten te kunnen opvangen. Daarnaast is een aantal reserves gevormd om toekomstige kosten voor specifieke doeleinden te dekken of te egaliseren. Zie hierna een korte toelichting op deze individuele reserves.

  • 950102001  BR Grondexploitatie

Deze reserve heeft als doel om de risico's af te dekken die ontstaan bij het voeren van een actief grondbeleid. De reserve vormt de financiële buffer voor grondexploitatiecomplexen met een geraamd nadelig saldo.

  • 952802019 BR Gemeentelijke huisvesting

Het doel van deze reserve is om de verhuizing naar een nieuw huis van de gemeente mogelijk te maken. De reserve kan worden aangewend voor eenmalige kosten die samen hangen met het (her)huisvesten van de ambtelijke organisatie, maar die niet in aanmerking komen voor activering, denk aan vooronderzoekskosten, aanbestedingskosten, verhuiskosten, frictie, etc.

  • 953302024  BR Sociaal-Domein

De reserve heeft als doel om de drie decentralisatie in het sociaal domein goed te laten verlopen en de financiële risico's te beperken. De reserve wordt aangewend om de uitvoering en tegenvallers in de uitvoering van de gedecentraliseerde taken op te vangen. Daarnaast wordt de reserve aangewend voor het verder vormgeven en uitrollen van nieuw beleid.

  • 963202063  BR Coronafonds

De reserve coronafonds dient ter egalisatie van de Corona gerelateerde lasten en baten over de jaren 2020 en verder.

  • 953602025  BR Uitvoering Stichting Werkplus

De reserve kan worden aangewend voor de verdere uitvoering van Stichting Werkplus.

  • 958702062 Incidentele opleidingskosten

Deze reserve is gevormd voor de eenmalige opleidingskosten van nog nieuw aan te trekken functioneel beheerders. Het raadsbesluit om de aanvullende medewerkers  aan te trekken is pas genomen bij de begroting van 2022, dus de eerste onttrekkingen worden verwacht in 2022.  

  • 952602017 Aanloopkosten brandweerposten

De reserve brandweerposten is in principe gevormd ter dekking van kapitaallasten van de tijdelijke brandweerpost in Edam. Deze zijn overgeheveld naar de kapitaallastenreserves. Een klein deel van de reservering heeft echter betrekking op onvoorziene kosten die gepaard kunnen gaan met het realiseren van deze brandweerpost.

4. Reserve budgetoverheveling
Deze reserve is gevormd omwille van administratief technische redenen en wordt gebruikt om budgetten, welke bij het vaststellen van de jaarrekening worden bepaald, van het ene boekjaar over te hevelen naar het volgende boekjaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43