Jaarrekening

Balans en toelichting

Onder liquide middelen vallen de kas- en banksaldi.

Bedragen * € 1.000

Liquide middelen

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

Kassaldi

12

12

Banksaldi

1

1

Subtotaal

13

13

Totaal

13

13

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43