Jaarrekening

Balans en toelichting

In onderstaande tabel zijn de nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen opgenomen.

Bedragen * € 1.000

Overlopende activa

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van:

- het Rijk

5

0

Vooruitbetaalde bedragen

382

1.176

Nog te ontvangen bedragen

1.784

1.872

Subtotaal

2.171

3.048

Totaal overlopende activa

2.171

3.048

Vooruitbetaalde bedragen

Deze bedragen betreffen in 2021 betaalde kosten, welke betrekking hebben op het boekjaar 2022 en verder. Ze kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

- Voorschot exploitatiebijdrage zwembad De Waterdam

€ 301.000

- Overigen

€   81.000

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreffen bedragen die in 2021 geboekt moeten worden, maar nog niet konden worden opgelegd. Ze kunnen worden onderverdeeld in:

- Nog op te leggen gemeentelijke belastingen

€ 1.070.000

- Nog te ontvangen exploitatiebijdrage Werkplus

€    173.000

- Verhaalbare kosten faciliterend grondbeleid

€    165.000

- Nog te ontvangen opbrengst afvalfonds

€    108.000

- Nog te ontvangen reclamegelden bushokjes

€    101.000

- Nog te verrekenen voorschotten PGB's

€      80.000

- Overigen

€      87.000

Nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

Dit betreft de normbedragen en kwijtscheldingsbedragen, voortvloeiend uit de SiSa regelingen voor de kwijtschelding van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Hieronder is een overzicht opgenomen met de bedragen per regeling. Zie verder ook de SiSa bijlage.

Bedragen * € 1.000

Bestedingen specifieke uitkeringen regeling

Boekwaarde

Besteding

Ontvangst

Boekwaarde

Categorie

1-1-2021

31-12-2021

C62 SiSa kwijtschelding gedupeerden toeslagenaffaire

0

2

0

2

Rijk

G12 SiSa kwijtschelding schulden SZW toeslagenaffaire

0

3

0

3

Rijk

0

5

0

5

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43