Jaarrekening

Balans en toelichting

In onderstaande tabel zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. Tevens zijn de ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen uitgesplitst in een deel uitvangen van het Rijk en ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen.

Overlopende passiva

Bedragen * € 1.000

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

het Rijk

3.715

9.290

overige Nederlands overheidslichamen

2.186

682

Subtotaal

5.901

9.972

Overige overlopende passiva

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

251

195

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

3.001

1.639

Subtotaal

3.252

1.834

Totaal

9.153

11.806

Ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen

Bedragen * € 1.000

Regeling

Boekwaarde
01-01-2021

Terugbetaling / vrijval/ corr.

Toevoegingen

Besteding / terugbetaling

Boekwaarde
31-12-2021

Categorie

Nazorg/WMO

80

0

0

0

80

Rijk

Kostenregeling

2.033

0

0

-116

1.917

Rijk

WWB

21

0

0

0

21

Rijk

SDE subsidie

3

0

15

0

18

Overige

Onderwijs achterstanden beleid

0

0

397

-380

17

Rijk

Parkeerfonds

203

-60

0

-46

97

Overige

Sportieve dagbesteding

1.086

-1.086

1.185

-862

323

Rijk

Reductie energieverbruik

323

0

0

-323

0

Rijk

Regionaal energiebesparingsprogramma

51

0

9

0

60

Overige

Vervoersregio Abri's

426

0

0

-116

310

Overige

Gedupeerden toeslagenproblematiek

9

0

7

-16

0

Rijk

Regeling sportakkoord

20

0

85

-105

0

Rijk

Inhalen COVID-19 onderwijsvertragingen

0

0

117

0

117

Rijk

Bijdrage vervoersregio 3e ontsluitingsweg

0

0

1.700

0

1.700

Overige

SiSa SPUK-Ijsbanen en zwembaden

0

0

675

-641

34

Rijk

ZonMw Perspectief voor de jeugd met MDT

0

0

34

-27

7

Rijk

Tijdelijke overbruggingsregeling TOZO

5.717

-5.667

2.699

-1.549

1.200

Rijk

9.972

-6.813

6.923

-4.181

5.901

Overige overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen betreffen voornamelijk voorschotten met betrekking tot grondexploitaties.

Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen bestaan uit de volgende posten:

- Te veel ontvangen SPUK 2020

€ 1.026.000

- Nog te ontvangen facturen

 €    799.000

- Reservering CAO verplichting 2021

€    382.000

- Reservering exploitatiebijdrage 2021 zwembad

€    320.000

- Nog te betalen rente

€    276.000

- Overigen

€    198.000

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43