Bijlagen

EMU-saldo

Nr

Omschrijving

Jaarrekening

2021

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

1.310

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

5.759

3

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van

-770

voorzieningen ten bate van de exploitatie

4

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

20.046

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen,

-1.957

geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs),

885

voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met

4.843

derden niet op de exploitatie verantwoord

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover transacties niet al op exploitatie verantwoord

7.917

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

34

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen,

0

maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

11

Verkoop van effecten:

a) Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

b) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

-11.779

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43