Bijlagen

Baten en lasten per taakveld

Bijgestelde Begroting 2021

Realisatie 2021

Taakveld

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

TVD0.1

Bestuur

-2.038

33

-2.005

-1.840

47

-1.793

TVD0.2

Burgerzaken

-1.313

390

-923

-1.330

459

-871

TVD0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-674

433

-241

-643

666

23

TVD0.4

Overhead

-13.494

10

-13.484

-13.756

163

-13.593

TVD0.5

Treasury

-51

328

277

-67

301

234

TVD0.61

OZB Woningen

-464

4.226

3.762

-455

4.239

3.784

TVD0.62

OZB niet-Woningen

-25

2.014

1.989

-18

2.062

2.044

TVD0.63

Parkeerbelasting

-

58

58

-1

54

53

TVD0.64

Belastingen overig

-170

196

26

-155

217

62

TVD0.7

Algemene uitkering Gemeentefonds

-

48.930

48.930

-

49.766

49.766

TVD0.8

Overige baten en lasten

307

532

839

-373

1.872

1.499

TVD0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-160

-

-160

13

-

13

TVD0.10

Mutaties reserves

-47.338

50.244

2.906

-45.812

47.269

1.457

TVD1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.909

146

-2.763

-2.860

142

-2.718

TVD1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.138

78

-1.060

-1.000

75

-925

TVD2.1

Verkeer en vervoer

-6.711

350

-6.361

-6.443

508

-5.935

TVD2.2

Parkeren

-218

-

-218

-209

-

-209

TVD2.3

Recreatieve havens

-328

148

-180

-321

150

-171

TVD2.4

Economische havens en waterwegen

-486

31

-455

-451

31

-420

TVD3.1

Economische ontwikkeling

-66

-

-66

-60

-

-60

TVD3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-54

104

50

-43

63

20

TVD3.4

Economische promotie

-287

1.029

742

-273

934

661

TVD4.1

Openbaar basisonderwijs

-244

39

-205

-198

16

-182

TVD4.2

Onderwijshuisvesting

-2.235

686

-1.549

-2.266

713

-1.553

TVD4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.296

414

-882

-1.341

415

-926

TVD5.1

Sportbeleid en activerin

-523

-

-523

-486

105

-381

TVD5.2

Sportaccommodaties

-5.190

2.840

-2.350

-5.183

2.937

-2.246

TVD5.3

Cultuur

-417

14

-403

-226

-67

-293

TVD5.4

Musea

-249

61

-188

-205

41

-164

TVD5.5

Cultureel erfgoed

-216

33

-183

-158

32

-126

TVD5.6

Media

-722

-

-722

-717

-

-717

TVD5.7

Openbaar groen en recrea

-3.084

39

-3.045

-3.056

31

-3.025

TVD6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-4.297

680

-3.617

-3.943

786

-3.157

TVD6.2

Wijkteams

-1.815

60

-1.755

-1.651

-

-1.651

TVD6.3

Inkomensregelingen

-7.104

6.227

-877

-7.035

6.187

-848

TVD6.4

Begeleide participatie

-2.442

150

-2.292

-2.436

357

-2.079

TVD6.5

Arbeidsparticipatie

-599

-

-599

-632

2

-630

TVD6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-1.151

18

-1.133

-1.246

34

-1.212

TVD6.71

Maatwerkdienstverlening 18 +

-4.099

192

-3.907

-4.338

164

-4.174

TVD6.72

Maatwerkdienstverlening 18 -

-6.600

-

-6.600

-7.221

1.193

-6.028

TVD6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-260

-

-260

-209

-

-209

TVD6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-512

-

-512

-560

-

-560

TVD7.1

Volksgezondheid

-1.760

10

-1.750

-1.653

10

-1.643

TVD7.2

Riolering

-2.235

3.511

1.276

-2.158

3.497

1.339

TVD7.3

Afval

-3.977

5.098

1.121

-4.093

5.177

1.084

TVD7.4

Mileubeheer

-1.204

-

-1.204

-1.114

323

-791

TVD7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-282

342

60

-549

472

-77

TVD8.1

Ruimtelijke ordening

-1.502

1.738

236

-1.375

1.752

377

TVD8.2

Grondexploitaitie

-3.992

4.942

950

-7.287

7.562

275

TVD8.3

Wonen en bouwen

-1.938

1.108

-830

-1.875

1.317

-558

Totaal taakvelden inc. Mutaties reserves

-137.562

137.482

-80

-139.308

142.074

2.766

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43