Programmaverantwoording

Sociaal Domein/Samenleving

Algemeen

2021 was het jaar dat het coronavirus ons allemaal in zijn greep had. Maar ook het jaar dat onze gemeenschap zich enorm veerkrachtig heeft getoond. Ondanks alle beperkingen zijn we in staat gebleken om elkaar te blijven ontmoeten en met elkaar in verbinding te blijven. We hebben alles op alles gezet om inwoners binnen alle beperkingen de ruimte te bieden om zich te blijven ontplooien en hun talenten te ontwikkelen.

Afgelopen jaar heeft ons gedwongen om onze focus te verleggen. In de veranderende wereld hebben we de samenwerking opgezocht met andere disciplines en maatschappelijke organisaties. Om met elkaar uitdagingen aan te gaan die complementair waren.

Meer dan ooit kwam de nadruk in ons dagelijks handelen te liggen op de verbinding tussen beleid en uitvoering. Waarbij we bij alles wat we deden steeds weer het leidende principe “de inwoner centraal” nastreefden. De situatie die door het coronavirus is ontstaan heeft van de afdeling Samenleving vaak het uiterste gevraagd. We zijn er trots op dat we als afdeling steeds meer zichtbaar worden. Dat we in staat zijn gebleken om de ambities uit het bestuursakkoord waar te maken. Maar vooral op het feit dat we ondanks alle beperkingen én uitdagingen onze dienstverlening ten uitvoer hebben kunnen brengen. Deze koers zetten we voort!

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 43.630
Gerealiseerd € 43.759
Afwijking € -138
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43