Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp
Portefeuillehouder Onderwijshuisvesting: Wim Rijkenberg

Coalitieakkoord

Onderwijs vervult een centrale rol in onze maatschappij. Een leven lang leren en jezelf blijven ontwikkelen is tegenwoordig heel gewoon. Dat moet ook, want door onder meer automatisering en robotisering zullen de beroepen van vandaag niet meer de beroepen van morgen zijn. Omdat onderwijs moet voorbereiden op werkzaamheden die nog niet bestaan, is nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente noodzakelijk.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

Onderwijs

Wij streven naar een goed en bereikbaar onderwijs voor alle kinderen van de gemeente met een goede overdracht tussen scholen en gemeente. Hierbij hebben wij o.a. de volgende (deel)ambities:

 • realisatie en behoud van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod binnen de gemeente, met behoud van kleine scholen in buurten en dorpen.
 • Voor het passend onderwijs, zowel voor beneden- als bovengemiddelde leerlingen is een goede verbinding met het gemeentelijk team een voorwaarde, waarbij schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaren een cruciale rol vervullen.
 • Bewegings- en cultuuronderwijs is belangrijk, het liefst met vakleerkrachten in het primair onderwijs.

Onderwijshuisvesting

Wij streven naar een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting in samenwerking met de schoolbesturen. De gezamenlijke visie wordt verder uitgewerkt in het Integraal Huisvestingsplan  Onderwijs  (lees: IHP). Doelstellingen in dit kader zijn o.a.:

 • Het realiseren van schoolgebouwen, die voldoen aan de speerpunten v.w.b. duurzaamheid (ENG) en luchtbehandeling (‘frisse scholen’). Daarnaast dient een modern schoolgebouw de flexibiliteit en functionaliteit te hebben om toekomstige onderwijsontwikkelingen te kunnen faciliteren.
 • Transparantie voor alle partijen: Op basis van een IHP worden heldere criteria en methodieken toegepast ten aanzien van renovatie (vernieuwbouw) en vervangende nieuwbouw. In het IHP staat beschreven wanneer en hoeveel er per school moet worden geïnvesteerd in renovatie of vervangende nieuwbouw.

De scholen beter integreren in de samenleving: welke functies kunnen de scholen (inclusief schoolpleinen) hebben voor de wijk? (Integraal Kind Centrum, verhuur ruimten aan maatschappelijke instanties , etc.).

Wat wilden we daarvoor doen

Onderwijs

Voor alle leerlingen is structureel aandacht binnen de uitvoering van zowel de lokale als de regionale agenda Passend Onderwijs. De lokale en regionale samenwerking is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Het schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaren vormen in het kader Zorg voor de Jeugd een verbindende schakel tussen onderwijs en gemeente.

In 2018 is de gemeente samen met scholen in Edam-Volendam met het programma Samen Beter gestart. Met dit programma versterken wij de samenwerking en komen we tot een gezamenlijke afstemming van inhoud en agenda binnen het Sociaal Domein van de gemeente Edam-Volendam. Er zijn doelen en prioriteiten vastgesteld. De focus ligt op het versterken van de zorgstructuur, de inzet en voorlichting online veiligheid en genotsmiddelen (LEF) en persoonsvorming (talentontwikkeling).

De uitwerking van het onderwerp talentontwikkeling heeft geleid tot het programma Kansrijk. Kansrijk biedt jeugd van 4 tot 18 jaar uiteenlopende activiteiten aan waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Voor het programma LEF zijn in 2019 alternatieve activiteiten voor de vrijdag- en zaterdagavond ontwikkeld. In 2019/2020 is de uitvoering van deze opdracht bij de Alliantie Kansrijk (samenwerking CBW en Sportkoepel) neergelegd. De Alliantie Kansrijk coördineert en geeft dit aanbod vorm samen met de jeugdigen, ouders, stakeholders (waaronder Samen Beter) en denktank LEF. Monitoring en evaluatie zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Onderwijshuisvesting

 • Afronden IHP met vastgestelde vierjarige begrotingscyclus.
 • Aanpassen van de verordening voor de borging van het IHP.
 • Opstellen en gezamenlijk ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst in het kader van het IHP voor de juridische borging van de IHP-afspraken.
 • Voorbereiden en uitvoeren van de vervangende nieuwbouw Sint Vincentiusschool (locatie Zuidwester).
 • Voorbereiden en uitvoeren van de vervangende nieuwbouw Meester Hayeschool (Beets).
 • Uitvoeren van het IHP.
 • Werken met een digitaal dashboard ten aanzien van het kwaliteits-, functionaliteits- en onderhoudsniveau van schoolgebouwen (digitaal koppelen MJOP’s aan uitgangspunten en planning IHP).
 • Integrale studie uitvoeren naar nieuwbouw scholencombinatie Trimaran-Piramide.

Projecten in het Programma Projecten

St Vincentiusschool
Nieuwbouw van de St. Vincentiusschool naar een Gespecialiseerd Onderwijs Centrum (GOC), op de locatie van de voormalige Zuidwester. In 2021 openen we het nieuwe schoolgebouw. Status project: voorbereidingsfase.

Meester Hayeschool
Nieuwbouw van de Meester Hayeschool in Beets op de huidige locatie. In 2021 beginnen we met de bouw van de nieuwe school. Status project: ontwerpfase.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijs

 • Het onderwijsaanbod is ongewijzigd gebleven. Hierdoor is een zo breed mogelijk onderwijsaanbod aanwezig en hebben we kleine scholen in buurten en dorpen kunnen behouden.
 • Het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is voortgezet. We hebben een nieuwe overlegstructuur opgezet waardoor er een nog stevigere verbinding ontstaat tussen leerplichtambtenaren, het gemeentelijk zorgteam en het voorliggend veld. In samenwerking met de scholen, het SMW en de leerplichtambtenaren zijn hierdoor tijdens de lockdowns alle kinderen in beeld gebleven.
 • Op de lokale onderwijsagenda Samen Beter zijn naast de prioriteiten Zorgstructuur, Kansrijk (talentontwikkeling Jeugd, cognitief/creatief/technisch/sportief) en Voorlichting (alcohol en drugs) twee prioriteiten toegevoegd. Te weten: Ouderbetrokkenheid en Burgerschap. Op deze thema’s ontwikkelen we  een visie en verdere samenwerking.
 • De activiteiten vanuit programma Kansrijk, LEF, Jongerenwerk en voorlichting op scholen (alcohol en drugs) zijn waar mogelijk voortgezet. Vanwege de coronamaatregelen zijn de activiteiten veelal in de buitenruimte en/of digitaal aangeboden.
 • Vanuit programma Kansrijk bieden we op alle scholen cultuurlessen aan, naast de al bestaande sportlessen.

Onderwijshuisvesting

Afronden IHP met vastgestelde vierjarige begrotingscyclus

We zijn al geruime tijd met  schoolbesturen in overleg om samen een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op te stellen. Dit brengt veel discussie met zich mee, waardoor het proces langer duurt dan gewenst. Tussentijds is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang.

Discussie over bekostiging

Als gemeente krijgen we geld van het rijk om de scholen te bekostigen. Maar deze bekostiging beperkt zich tot het niveau ‘bijna-energieneutraal’, ofwel BENG. Om de klimaatdoelstellingen te halen, streven we naar ‘energieneutrale’ gebouwen. En naar gezonde leefbare onderwijsgebouwen waar de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om deze hogere ambities te bereiken vragen we de schoolbesturen om bij te dragen aan de bekostiging. Want een energieneutraal gebouw betekent minder jaarlijkse kosten voor een schoolbestuur. Zij krijgen immers wel jaarlijks geld van het rijk voor energie- en onderhoudskosten. We zijn met elkaar in gesprek hoe we deze rijksvergoeding kunnen inzetten om onze ambities te realiseren.

Investeringsbudget

Het investeringsbudget dat in de begrotingscyclus tot 2025 is opgenomen, bedraagt 9,5 miljoen euro. Dit is het uitgangspunt voor de vernieuwingsscenario’s van de scholen. Dankzij een objectief beoordelingssysteem is vastgesteld welke scholen op de prioriteitenkalender komen voor (ver)nieuwbouw. De Edamse scholen zijn als eerste aan de beurt en starten een haalbaarheidsstudie. Het gaat om De Nieuwe School, De Piramide en De Trimaran.

IHP: instrument voor lange termijn

Het IHP maakt ook inzichtelijk welke investeringen na 2025 nodig zijn. Het is een doorkijk van zestien jaar die we jaarlijks actualiseren. We maken de volgende zaken in het IHP inzichtelijk:

Strategie voor onderwijshuisvesting op basis van de PO- en VO-Visie

 • Status en onderhoudsniveau van de schoolgebouwen
 • Leerlingenprognoses (per wijk)
 • Energieneutraliteit en reductieprognose CO2
 • Scenariovorming integrale kindcentra
 • Benodigde investeringen
 • Planning

We verwachten in 2022 het IHP met de nieuwe gemeenteraad vast te kunnen stellen.

Verordening

Na het vaststellen van het IHP passen we de verordening aan.

Projecten in het Programma Projecten

St Vincentiusschool – De Aventurijn
Op 1 oktober 2021 is de St. Vincentiusschool officieel in gebruik genomen. De naam is omgedoopt naar De Aventurijn.
De school heeft op dit moment ruim 80 leerlingen en kan volgens de prognoses nog verder doorgroeien naar 95 leerlingen. Het oude onderwijsgebouw is inmiddels officieel teruggegeven aan de gemeente. Dit is ook verwerkt in het register van het Kadaster. Voor het project maken we in 2022 een financiële eindafrekening en eindevaluatie op.

Meester Hayeschool
Afgelopen jaar hebben we het ontwerp van de nieuwbouw van de Hayeschool in Beets op de huidige locatie gerealiseerd . Er zijn twee participatierondes geweest. Voor de zomervakantie heeft het schoolbestuur de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is verleend en inmiddels onherroepelijk. Het schoolbestuur is nu bezig met het voorbereiden van de bouw en de tijdelijke huisvesting. In 2022 start de bouw van de nieuwe school.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43