Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Werkgeverservicepunt

Wij streven naar behoud van het Werkgeversservicepunt (WSP) als netwerkorganisatie. In het WSP werken consulenten van de regiogemeenten, het UWV en Werkom (tot 2018 BaanStede) samen op het terrein van:

  • Acquisitie: de consulenten stemmen met elkaar af welke bedrijven worden bezocht en delen de vacatures;
  • Matching: de gevonden vacatures worden samengevoegd met de kandidaten van de verschillende organisaties om de ‘beste’ match te bewerkstelligen;
  • Inzet instrumenten: de deelnemende organisaties en gemeenten stemmen de verschillende mogelijkheden op elkaar af waar het gaat om inzet van bijvoorbeeld subsidies en coaching, om regionale concurrentie te voorkomen. Dit overleg vindt wekelijks plaats.

Stichting Werkplus

De inzet is het behoud van het "goede" van (voormalig) BaanStede: een zo goed mogelijke werkplek bieden aan WSW-ers. Bij het uiteenvallen van de gemeenschappelijke regeling BaanStede blijven we samenwerken in de regio om mensen een zo goede mogelijke plek te bieden.

Nadere toelichting

We hebben de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet met elkaar verbonden door te werken vanuit één 'team werk'. Dit team bestaat uit consulenten Werk en Jobcoaches die de ondersteuning, toeleiding, matching, bemiddeling, plaatsing, jobcoaching en het accounthouderschap verzorgen. En uit de Wsw-ers en de doelgroepen van de Participatiewet. We hebben het team gepositioneerd binnen de sectie Breed Sociaal Loket.  Hiermee geven we vorm aan de uitvoering van de doorlopende ontwikkellijn dagbesteding - beschut werk - garantiebanen.

De teammanager van de stichting WerkPlus overlegt zo nodig met de beleidsadviseur van de Participatiewet en de sectie Breed Sociaal Loket. Deze overleggen gaan over het beleid, de uitvoering en de overlap/afstemming tussen de Wsw en Participatiewet. De teammanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de oude regeling WSW van vóór 2015 .

Doelen en ambities

We willen dat zoveel mogelijk inwoners kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving en waar mogelijk binnen een reguliere werkomgeving. Iedereen die kan werken is aan het werk of bereiden we hierop voor. We willen dat statushouders sneller en vaker aan het werk kunnen. Voor mensen met een arbeidsbeperking bieden we continuïteit in de begeleiding en een meer integrale ondersteuning.

Wat wilden we daarvoor doen

We zorgen ervoor dat we de mogelijkheden van de doelgroep goed in beeld hebben. Instrumenten en voorzieningen zetten we op maat in. Deze moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de werkzoekenden en/of aan de bereidheid van werkgevers om werkzoekenden een (leerwerk)baan te bieden. Om de arbeidsmarktpositie van statushouders te versterken, zetten we in op het gelijktijdig aanbieden van taalonderwijs en (vrijwilligers)werk. Bij de voorbereidingen op de nieuwe Wet Inburgering werken we samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. Om de sluitende aanpak voor mensen met een arbeidsbeperking beter te organiseren passen we de wet- en regelgeving aan. De positionering en gecombineerde aanpak Wsw en Participatiewet werken we op basis hiervan verder uit.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vroegsignalering schuldhulpverlening

Schulden belemmeren de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving en om te gaan werken. Toch is werk met een behoorlijk inkomen een voorwaarde voor het voorkomen en oplossen van schulden.

Om dit nog beter mogelijk te maken hebben we vroegsignalering ingericht. Via een webapplicatie geven zogenaamde vaste lasten partners inwoners met betalingsachterstanden door aan ons. Zij zijn hiertoe wettelijk verplicht. Vaste lasten partners zijn bijvoorbeeld woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars.

Als gemeente zijn we verplicht deze signalen op te volgen. Op gepaste wijze nemen we contact op met de betreffende inwoners. Dit doen we via een SMS, een e-mailbericht, brief, telefoontje of huisbezoek. Hoe we dit precies doen hangt af van de hoogte van de betalingsachterstand of het aantal achterstanden. We gaan met de inwoner in gesprek en bieden hulp aan. Als de inwoner dit wenst, maken we samen een plan van aanpak en bieden we concrete hulp aan.

Via een aanbesteding hebben we een schuldhulporganisatie gecontracteerd die als gecertificeerde instelling de hulp uitvoert. We bieden deze hulp ook aan ondernemers aan. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bureau, dat we eveneens via een aanbesteding hebben gecontracteerd.

Deze aanpak zorgt ervoor dat schulden op voorhand kunnen worden voorkomen. En als deze er toch zijn, zoeken we naar een oplossing.

Uitvoering WSW door de Stichting WerkPlus

Bedrijfsvoering
Voor de inkoop van de hr-werkzaamheden en salarisadministratie is het contract met Larcom verlengd voor 2021 en 2022. Het ‘alleenrecht’ voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken door de stichting WerkPlus is vastgesteld. Ook is in de vrije ruimte van het bestaande contract van het leerlingenvervoer een verlenging afgesproken voor het groepsvervoer van de merendeels beschut werk medewerkers.
Deze medewerkers werken bij het leerwerkbedrijf Werkom in Purmerend. De inkoop van diensten en producten is hiermee in lijn gebracht met de wettelijke inkoopverplichtingen. Werkom heeft per 1 januari 2022 het contract beschut werk opgezegd. Hier zijn uitgebreide onderhandelingen over de inkoopcondities en prijsstelling van de dienstverlening aan voorafgegaan. Dit heeft eind december 2021 geleid tot uitgangspunten om te komen tot een nieuw contract van Stichting WerkPlus met Werkom per 1 januari 2022.

Cao WSW 2021-2025
De cao SW 2021-2025 is in oktober 2021 definitief vastgesteld. Deze heeft een looptijd van vijf jaar: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Een belangrijke afspraak in de nieuwe cao is de mogelijkheid om twee jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd te stoppen met werken (RVU-regeling). Deelname aan deze regeling is vrijwillig en alleen mogelijk gedurende de looptijd van de cao, dus tot 31 december 2025. Met medewerkers van WerkPlus die hiervoor in aanmerking komen zijn persoonlijke gesprekken gevoerd. Zij krijgen hierbij onafhankelijk financieel advies van een deskundige, gefinancierd door Stichting WerkPlus.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43