Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Kunst en cultuur verrijken de samenleving. Vooral op het gebied van zang en muziek herbergt Edam-Volendam vele talenten. Muziek- en cultuureducatie voor de jeugd is belangrijk en de bibliotheek, muziekschool, CBW, musea en scholen werken  goed samen om inwoners te laten participeren en kennis te laten maken met kunst en cultuur . In dit kader hebben wij de volgende ambities en doelen:

 • Door middel van krachtenbundeling, cultuureducatie en talentontwikkeling, goede faciliteiten en lokale infrastructuur kan het kunst- en cultuurbeleid voor de komende jaren worden geëffectueerd en de beschikbare middelen efficiënter worden verdeeld. Culturele evenementen en activiteiten van amateurverenigingen dragen bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid en het beeld naar buiten van de gemeente.
 • Goede en laagdrempelige bereikbaarheid van de fysieke en digitale bibliotheekvoorziening voor alle bewoners en doelgroepen. Het aanbod binnen de vijf functies van het bibliotheekwerk wordt daarbij afgestemd op de lokale behoeften van de doelgroepen en burgers.
 • Het proces van subsidieaanvragen waar mogelijk te vereenvoudigen.
 • Initiatieven van onderop voor culturele evenementen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
 • De verbinding met de activiteiten vanuit de toeristische invalshoek zal meer aandacht krijgen.
 • Het cultuurplatform speelt een rol als adviseur bij de uitvoering van de cultuurnota.

Nadere toelichting

Met het kunst en cultuurbeleid geeft de gemeente aan welk belang ze hecht aan de aanwezigheid en inzet van kunst en cultuur voor iedereen: jong en oud, vitaal en kwetsbaar, bewoners en bezoekers. Met de ambities en de doelstellingen wordt richting gegeven aan de uitvoering van het beleid dat in co-creatie met de uitvoerende organisaties in het veld tot stand gebracht zal worden. Veel van de programmapunten uit de vorige beleidsperiode voor het gemeentelijke beleid op het gebied van kunst en cultuur, konden (deels) worden gerealiseerd en worden gecontinueerd. Wij willen in de komende periode meer faciliteren en aanjagen om vernieuwing te stimuleren en ruimte te geven. Goede initiatieven komen meestal ‘van onderop’.

De ambities en doelstellingen zijn geclusterd in vijf programma’s:
1. Talentontwikkeling van de jeugd
2. Levendige historie
3. Inclusie door kunst
4. Participatie en leefbaarheid
5. Zichtbaarheid en imago

Doelen en ambities

We willen nieuwe activiteiten mogelijk maken en initiatieven stimuleren door krachten te bundelen en verbindingen te leggen. Wij menen dat hier kansen liggen. Daarom willen we de komende jaren vooral inzetten op het vergroten van de zichtbaarheid, het stimuleren van samenwerking én het leggen van dwarsverbanden tussen de culturele instellingen, verenigingen, het onderwijs, maatschappelijke partners, de zorg en ondernemers. Een voorbeeld hiervan is EuroArt 2021. Samenwerking op basis van eigen initiatief, kracht en kwaliteit. Wij verwachten dat hierdoor kennis kan worden gedeeld en vraag en aanbod van activiteiten meer op elkaar kunnen worden afgestemd. Wij verwachten dat bovengenoemde partijen voldoende cultureel ondernemend zijn.

Wat wilden we daarvoor doen

 • Middels de samenwerking met diverse partijen willen wij een goede krachtenbundeling bevorderen. Te denken valt aan samenwerking in programmering, publieksbenadering, bedrijfsvoering en faciliteiten.
 • In het kader van de evaluatie van de relevante subsidieregelingen zal bezien worden waar de administratieve lasten voor de subsidieaanvrager beperkt kunnen worden.
 • Het uitvoeren van de cultuurnota.
 • EuroArt en de kunstmaand 2021.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoeren Cultuurnota

In 2021 zijn er voor de programmalijnen "Talentontwikkeling van de Jeugd", "Levendige Historie", "Inclusie door Kunst en Cultuur" en "Zichtbaarheid en Imago" projecten voortgezet. Hierbij is sprake van een nauwe samenwerking tussen de culturele sector, toerisme, het sociale domein en het onderwijs op het gebied van innovatie en verbetering.

 • Alliantie Kansrijk is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen voor de programmalijn Talentontwikkeling van de Jeugd. Het gaat hier om creatieve activiteiten voor de jeugd en cultuureducatie op scholen in samenwerking met Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK3).
 • Op het gebied van Zichtbaarheid en Imago is er een samenwerking met toerisme op gemeentelijk- en regionaal vlak (MRA). Het Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) en Cultuurplatform hebben een onderlinge afstemming opgestart. Edam-Volendam participeert in de Proeftuin Bereikbaarheid van de MRA Cultuurimpuls.
 • In 2021 heeft de cultuurcoördinator diverse projecten geïnitieerd voor de uitvoering van de programmalijn Zichtbaarheid en Imago.
 • Voor de museale aanpak van het project Botter+ (bouw van de Historische Scheepswerf) is in 2020 een masterplan ontwikkeld. Om de museale aanpak te kunnen realiseren is in 2021 via externe fondsenwerving budget gegenereerd.


Gastheerschap EuroArt en Kunstmaand

In het weekend van 23 tot en met 26 september 2021 heeft het gastheerschap van de jaarvergadering van EuroArt plaatsgevonden. De Kunstmaand ‘De Onthulling’ vond plaats van 25 september tot en met 31 oktober 2021.  

Impact coronamaatregelen op culturele sector 

De culturele sector is ook in 2021 hard getroffen. De coronamaatregelen hebben een ongekende impact op de uitvoering van culturele activiteiten gehad. Zo is de uitvoering van het programma Leefbaarheid en Cultuurparticipatie nagenoeg tot stilstand gekomen. Veel van de activiteiten van verenigingen of andere bewonersinitiatieven zijn afgezegd en subsidieaanvragen zijn ingetrokken. Musea, podia, bibliotheken en andere culturele instellingen hebben groot financieel verlies geleden door de nieuwe lockdown. Om de culturele sector te kunnen ondersteunen hebben we als gemeente in 2021 aanspraak gemaakt op de tweede ronde van het Provinciale Noodfonds voor Kunst en Cultuur van de Provincie Noord-Holland voor het Volendams Museum.

Het Volendams Museum heeft een subsidie van € 40.158 ontvangen om de schade als gevolg van corona te dekken. Dit bedrag bestaat uit de subsidie van € 26.103 van het Provinciale Noodfonds voor Kunst en Cultuur van de provincie Noord-Holland (65%) én de matching bijdrage van de gemeente Edam-Volendam van € 14.055 (35%).

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43