Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Portefeuillehouders: Wim Runderkamp, Wim Rijkenberg

Coalitieakkoord

De invoering van de Omgevingswet maakt geen deel uit van het coalitieakkoord maar sluit daar wel op aan als het gaat om de doelstelling van een verbeterde dienstverlening en het meer betrekken van de burgers bij de inrichting  van de ruimtelijke omgeving.

Nadere toelichting

Voor de invoering van de Omgevingswet is door de gemeenteraad een ambitie van vernieuwing vastgesteld. De komende jaren werken we volop aan het verwezenlijken van die ambitie. Om die reden is voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een bedrag van in totaal 1 miljoen euro opgenomen in de begroting. De taakstelling daarbij is enerzijds de realisatie van een digitaal toegankelijk systeem van vergunningverlening en regels voor de burgers. Het zogenaamde Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast is een belangrijke doelstelling om de ruimtelijke ontwikkelingen meer integraal te maken. Door de scope van het beleid te verbreden en door belanghebbenden en partners hierbij te betrekken.  Dat vraagt om meer participatie in het ruimtelijk proces.

Doelen en ambities

 • Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet moet het digitale loket beschikbaar zijn voor onze inwoners.
 • Er is ervaring opgedaan met een integrale benadering van ruimtelijke plannen.
 • Er ligt een Omgevingsvisie voor de Gemeente Edam-Volendam.

Wat wilden we daarvoor doen

Een projectorganisatie werkt volop aan genoemde onderdelen. Er moet nog veel werk verzet worden en ook bestuurlijke keuzes worden gemaakt.

 • Omgevingsvisie wordt ter vaststelling aangeboden.
 • Besluiten worden voorgesteld t.a.v. Bruidsschat.
 • Voorbereiding Handboek Omgevingsplan.
 • Voorstel tot nemen Delegatiebesluit.
 • Gebiedsverhalen opstellen.
 • Implementeren Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 • Doordat de gemeenteraad ervoor heeft gekozen de discussie over de Omgevingsvisie te koppelen aan de debatten over de Lange Weeren en de ontwikkeling van de Purmer is de besluitvorming verschoven naar de eerste helft van 2022.
 • De inventarisatie is voorgelegd aan de gemeenteraad en die heeft ingestemd met het proces van behandeling en het verdere traject.
 • Daarbij behoort ook het traject om te komen tot een handboek Omgevingsplan. We hebben de gemeenteraad tijdens een themabijeenkomst in november 2021 geïnformeerd over de voortgang van het proces.
 • We hebben het delegatiebesluit in december 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • We nemen de gebiedsverhalen mee bij de opstelling van de Omgevingsvisie. Dit traject is dus volgens planning verlopen.
 • Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, is dit onderdeel in de planning opgeschoven. We zijn hierbij grotendeels afhankelijk van de voortgang van het landelijk traject voor het Digitaal Stelstel Omgevingswet (DSO).
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43