Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Portefeuillehouder: College

Coalitieakkoord

 • In bestemmingsplannen meer rekening houden met wenselijke toekomstige ontwikkelingen.
 • Met de herontwikkeling van de Maria Goretti locatie streven naar een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in het centrum van Volendam.
 • Het Europaplein ontwikkelen tot een belangrijker, levendig onderdeel van het centrum van Volendam.
 • De Lange Weeren wordt gezien als de ruimtelijke afronding van Volendam.
 • Korsnass is een belangrijke woningbouwontwikkeling voor Edam.
 • Het Tase-terrein in Volendam moet worden ontwikkeld, rekening houdend met de omgeving.
 • Wij streven naar een goede doorstroming en veiligheid van het verkeer in onze gemeente. Projecten en aandachtspunten in dit kader zijn o.a. de verkeersontsluiting Broeckgouw, Waterrijk en Dijkgraaf Poschlaan.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

In 2019 is het programma Projecten opgestart. In het programma Projecten hebben we alle ruimtelijke projecten ondergebracht zodat eenduidige sturing en regie mogelijk zijn.

Eén van de sturingsonderdelen is een vastgesteld ruimtelijk planproces voor Edam-Volendam. Deze leidraad maakt voor een project het ruimtelijke proces van het begin tot het eind inzichtelijk. Eerder hebben we hierover gerapporteerd in de kwartaalrapportage Projecten.

De ruimtelijke projecten zijn onder te verdelen aan de hand van de rol die we als gemeente hebben:

Realisatie van sportaccommodaties/scholen/maatschappelijke voorzieningen/inrichting openbare ruimte
Hierin hebben we als gemeente de regie.
Het gaat om de volgende projecten:

 • Gymsportcentrum, nieuwbouw Haye en Vincentiusschool, bouwspeelplaats en kindcentrum. In de begroting vindt u deze terug in programma 5.
 • Nieuw Parkeerterrein Singelweg en Parkeerterrein Oosthuizen. Deze vindt u terug in programma 4.
 • De Scheepswerf Botter+, de meekoppelkansen bij de dijkversterking, Derde ontsluitingsweg, herontwikkeling Deimpt en Tase-terrein. Deze vindt u terug in programma 3.
 • De brandweer Kwadijk en tijdelijke huisvesting Brandweer Edam vindt u in deze begroting ook terug in programma 2.

Realisatie van ruimtelijke initiatieven (van derden) . Hierin hebben we als gemeente een faciliterende rol. De ontwikkelaar is de trekker.

In 2019 is, mede naar aanleiding van het vaststellen van het EVRPP, een pilot gestart waarin een projectleider deze initiatieven integraal begeleidt en faciliteert. De kosten die de gemeente maakt voor de projectbegeleiding belasten we 1-op-1 door aan de ontwikkelende partij. Dit gebeurt via intentie- en/of anterieure overeenkomsten.

Ook de verschillende locaties die wij als gemeente verkopen, vallen onder deze categorie. De verkoop van de locaties is/wordt door de gemeenteraad voorbereid onder ruimtelijke kaderstelling (definitiefase). De ontwikkeling van de locaties verloopt volgens de vervolgfases van het planproces, hierin hebben we een faciliterende rol.

Wat wilden we daarvoor doen

Realisatie van sportaccommodaties/scholen/maatschappelijke voorzieningen/nieuwe openbare ruimte

Scheepswerf Botter+
Met dit project ontwikkelen we een multifunctioneel gebouw met Scheepswerf op het Slobbeland. Het doel is om hier historisch, drijvend erfgoed (Kwakken) te onderhouden en restaureren. In 2021 ronden we de omgevingsvergunningprocedure af en start de bouw. De subsidie vanuit het Ambitieprogramma/ Meekoppelkansen vragen we aan bij de provincie. De kredietaanvraag is in januari 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd. Status project: ontwerpfase/voorbereidingsfase.

Meekoppelkansen
Als de gemeenteraad besluit een of meerdere meekoppelkansen* uit te voeren en krediet hiervoor beschikbaar te stellen, dan werken we deze verder uit met het Hoogheemraadschap en de Alliantie. Als het mogelijk is vragen we subsidie aan. Status project: initiatieffase.

*Kruising Warder, Afrit Noordeinde, Steiger en dijkovergang en Kitesurflocaties.

Deimpt
De gemeenteraad heeft in januari 2020 het besluit genomen krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de locatie Deimpt 7, Volendam (momenteel het politiebureau). Dit is een strategische aankoop voor gebiedsontwikkeling. We hebben met de eigenaar van het pand van de Rabobank aan de Christiaan van Abcoudestraat 1, een gesprek gevoerd over een integrale herontwikkeling. Deze kan een combinatie van woningbouw, kantoor en maatschappelijke functie bevatten. Het projectencollege heeft besloten dit initiatief uit te werken naar twee scenario’s. Totdat hierover een besluit kan worden genomen is scenario 1 ‘huisvesting van de brandweer’ een mogelijkheid. In 2021 leggen we de besluitvorming hierover voor aan het college en de gemeenteraad. Status project: initiatieffase.

Tase
Als de gemeenteraad in 2020 instemt met de visie voor het gebied, beginnen we in 2021 met de uitvoering van het project Tase. Status project: initiatieffase.

Steven van Dorpelhal
We hebben de grond onder de hal terug in beheer genomen voor de ontwikkeling van het Tase-terrein. Met de FC en RKAV hebben we een compensatie voor speel- en trainingsruimte afgesproken. Status project: definitiefase.

Derde ontsluitingsweg (zie ook programma 4)
Het project omvat de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg tussen de kernen van Edam en Volendam. Deze weg ligt in het verlengde van de N244 en sluit aan op de Dijkgraaf Poschlaan. In 2021 selecteren we de aannemer voor de uitvoering en start de daadwerkelijke aanleg van de weg. Status project: ontwerpfase.

Verplaatsing Brandweer Kwadijk (zie ook programma 2)
Realisatie van een brandweerpost in Kwadijk op een nieuwe locatie en verkoop van de bestaande locatie. In 2021 ronden we de omgevingsvergunningsprocedure af en start de bouw. De gemeenteraad heeft in het eerste kwartaal van 2021 de kredietaanvraag behandeld. Status project: ontwerpfase.

Tijdelijke verplaatsing Brandweer Edam (zie ook programma 2)
De brandweer Edam moet in het eerste kwartaal van 2021 (tijdelijk) verhuizen om de voortgang van de stadsherstelontwikkeling aan de Hoogstraat niet te vertragen. De gemeenteraad heeft in het vierde kwartaal van 2020 de kredietaanvraag behandeld. Status project: definitiefase.

Parkeerplaats Singelweg (zie ook programma 4)
Realisatie van een parkeerterrein voor circa 150 personenauto’s aan de Singelweg in twee fasen. Fase 1 is in 2020 aangelegd. In 2021 onderzoeken we of we fase 2 ook moeten realiseren. Status project: initiatieffase.
 
P+R terrein Oosthuizen (zie ook programma 4)
In 2020 is van dit project de initiatieffase gestart. Als de gemeenteraad instemt met het benodigde investeringskrediet, start in 2021 de definitiefase.

Purmer (zie ook programma 1)
Uitvoering geven aan de twee opdrachten van de gemeenteraad:

 • Het opstellen van een gebiedsvisie voor de gehele Purmer, in samenwerking met de gemeenten Waterland en Purmerend.
 • Verkennen van het economische nut en de noodzaak en ruimtelijke mogelijkheden voor de realisatie van een bedrijventerrein. Bedoeld voor een deel van de Purmer dat is aangewezen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Gymsportcentrum – Sportcampus (zie ook programma 5)
Het project omvat de realisatie van een BVO gymsportcentrum van 2.980 m2. We leveren het nieuwe gebouw in 2021 op. Status project: voorbereidingsfase.
 
Kindcentrum (zie ook programma 5)
Het project omvat de realisatie van een opvangaccommodatie voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, in combinatie met sociale huurwoningen. In 2021 hebben we de aannemer geselecteerd en is de bouw gestart. De gemeenteraad heeft in het vierde kwartaal van 2020 de kredietaanvraag behandeld. Status project: definitiefase.
 
Bouwspeelplaats (zie ook programma 5)
Realisatie van een bouwspeelplaats van 1.400 m2 in de Broeckgouw. De bouwspeelplaats leveren we in 2021 op. Status project: voorbereidingsfase.
 
St Vincentiusschool (zie ook programma 5)
Nieuwbouw van de St. Vincentiusschool naar een Gespecialiseerd Onderwijs Centrum (GOC), op de locatie van de voormalige Zuidwester. In 2021 openen we het nieuwe schoolgebouw. Status project: voorbereidingsfase.
 
Meester Hayeschool (zie ook programma 5)
Nieuwbouw van de Meester Hayeschool in Beets op de huidige locatie. In 2021 beginnen we met de bouw van de nieuwe school. Status project: ontwerpfase.

Realisatie van ruimtelijke initiatieven (van derden)

Baandervesting  
Het betreft een ontwikkelgebied op het voormalige Korsnäss-terrein met:
13 basiswoningen
16 midden woningen
9 luxe woningen
5 levensloopbestendige woningen
23 appartementen (ouderen)
15 appartementen (starters)
1 commerciële ruimte van circa 1.200 m2

Baandervesting V.O.F (Bouwfonds Property Development en Kondor Wessel) ontwikkelen het project. We hebben als gemeente in dit project uitsluitend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. De verwachting is dat in 2021 de bouw van de woningen is gestart. Status project: voorbereidingsfase.

Lange Weeren (zie ook programma 1)
De Lange Weeren is een uitbreidingsplan aan de westrand van Volendam. De gebiedsopgave voor Lange Weeren omvat de realisatie van een woongebied. We hebben als gemeente in dit project uitsluitend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. We verwachten de anterieure overeenkomst in 2021 te sluiten, waarna we de planologische procedure kunnen starten. Status project: initiatieffase.

Cultureel Centrum Oosthuizen
Op de locatie van het Cultureel Centrum in Oosthuizen ontwikkelen we 22 seniorenwoningen. We hebben als gemeente in dit project uitsluitend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en we kunnen starten met de bouw van de woningen. Status project: ontwerpfase.

Kraaiennest
Op de locatie aan het Tunnelpad 7 in Oosthuizen vindt de herontwikkeling van 10 starterswoningen en 18 doorstroomwoningen plaats. Het vaststellen van de GREX is door de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2020 behandeld. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en we kunnen starten met de bouw van de woningen. Status project: definitiefase.

Botterschool
Op de locatie van de voormalige Botterschool realiseren we 28 duurzame grondgebonden huurwoningen in het zogenaamde middensegment. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en we kunnen starten met de bouw van de woningen. Status project: definitiefase.

Hoogstraat
Herontwikkeling van de Hoogstraat naar:
Atelierwoningen
Startersappartementen
Seniorenwoningen
Gezinswoning
Middeldure appartementen
Winkelruimten

We hebben als gemeente in dit project uitsluitend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en we kunnen starten met de bouw van de woningen. Status project: voorbereidingsfase.

Maria Goretti
Het project omvat het ontwikkelen van de locatie Maria Goretti naar circa 71 sociale huurwoningen, waarvan 16 zorgwoningen. We hebben als gemeente in dit project overwegend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. De verwachting is dat in 2021 de bestemmingsplanprocedure is afgerond en de omgevingsvergunning is afgegeven. Status project: definitiefase.

Oude Seinpaal
De herontwikkeling van de voormalige sporthal naar 54 sociale huurwoningen door W.B.V. “de Vooruitgang”. We hebben als gemeente in dit project uitsluitend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en we kunnen starten met de bouw van de woningen. Status project: ontwerpfase.

Klein Oostinje
W.B.V. “de Vooruitgang” heeft een initiatief ingediend voor de realisatie van 20 woonunits bij Klein Oostinje. Als in 2020 de haalbaarheid van dit initiatief is aangetoond, kan de initiatiefnemer besluiten het verdere proces te vervolgen. Dit beslist de initiatiefnemer zelf. We hebben als gemeente een faciliterende rol. De verwachting is dat in 2021 de participatie en de bestemmingsplanprocedure kunnen starten. Status project: initiatieffase.

Zonnesingel
W.B.V. “de Vooruitgang” heeft een initiatief ingediend voor de realisatie van 20 woonunits bij de Zonnesingel. Als in 2020 de haalbaarheid van dit initiatief is aangetoond, kan de initiatiefnemer besluiten het verdere proces te vervolgen. Dit beslist de initiatiefnemer zelf. We hebben als gemeente een faciliterende rol. De verwachting is dat in 2021 de participatie en de bestemmingsplanprocedure kunnen starten. Status project: initiatieffase.

Bokkingstraat
Binnen dit project onderzoeken we de mogelijke herontwikkeling van de Bokkingstraat en omgeving naar woningen en winkels. We hebben als gemeente in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. Status project: initiatieffase.

Marina Beach
Lokale horecaondernemers hebben een initiatief ingediend om een strandpaviljoen op te zetten op het strandje nabij het Marinapark in Volendam. We hebben als gemeente in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. Status project: initiatieffase.

Purmer (zie ook programma 1)
Uitvoeren van de twee opdrachten van de gemeenteraad.
Het opstellen van een gebiedsvisie voor de gehele Purmer in samenwerking met de gemeenten Waterland en Purmerend.
Verkennen van het economische nut en de noodzaak en ruimtelijke mogelijkheden voor de realisatie van een bedrijventerrein. Bedoeld voor een deel van de Purmer dat is aangewezen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Noorderstraat
Herontwikkeling van de Noorderstraat met de sloop en bouw van sociale huurwoningen door de WoonCompagnie. We hebben als gemeente in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. Status project: initiatieffase.

Singelwijk
Onderzoek onder de bewoners in de wijk naar de verbetering van de leefbaarheid en het imago. Onderzoek vindt plaats in samenwerking met andere partijen. Status project: initiatieffase.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Realisatie van sportaccommodaties/scholen/maatschappelijke voorzieningen/nieuwe openbare ruimte

Scheepswerf Botter+
In 2021 is de procedure voor de omgevingsvergunning afgerond en zijn we gestart met de bouw. De aangevraagde subsidie bij de provincie vanuit het Ambitieprogramma/Meekoppelkansen is toegekend. Eind april 2022 verwachten we het project casco op te leveren aan de huurders. Daarna vindt de museale invulling plaats via Perspekt, in overeenstemming met de aangevraagde subsidie en fondsen. Status project: realisatiefase.

Meekoppelkansen
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 ingestemd met de uitvoering van alle vier de geprioriteerde meekoppelkansen: Afrit Noordeinde, Steiger Etersheim, Kruising Warder en Kitesurflocatie Edam. En heeft daarvoor krediet beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van de verleende subsidies. De ontwerpen van de Meekoppelkansen werken we in 2022 verder uit in overleg met het Hoogheemraadschap en de Alliantie. Vervolgens vragen we de vergunningen aan en, als dat mogelijk is, ook de subsidie. Status project: ontwerpfase.

Deimpt
De gemeenteraad heeft in juli 2021 besloten een project in voorbereiding te nemen. Het betreft de huisvesting van de samen te voegen brandweerkorpsen Edam en Volendam op de locatie de Deimpt. In deze fase onderzoeken we op welke manier we de huisvesting kunnen realiseren. Vanwege aanbestedingsregels is een integrale benadering met de eigenaar van het pand van de Rabobank niet mogelijk. Status project: initiatieffase.

Tase-terrein
In mei 2021 heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken voor een ontwikkeling van het Tase-terrein naar ‘wonen’. Dit is zonder huisvesting van de gemeenteraad, college en organisatie. In deze fase onderzoeken we op welke manier we het Tase-terrein kunnen ontwikkelen. In 2021 hebben wij de voormalige St. Vincentiusschool aan de Meidoornstraat 17 en de woning aan de Julianaweg 5 in eigendom gekregen. De visie voor het Tase-terein is nog niet vastgesteld. Status project: initiatieffase.

Steven van Dorpelhal
We zijn in gesprek met FC Volendam, RKAV Volendam en EVC om afspraken te maken over de Steven van Dorpelhal. Na deze gesprekken leveren we aan de gemeenteraad een raadsvoorstel inclusief investeringskrediet aan.

Derde ontsluitingsweg (zie ook programma 4)
De eerste fase van het Groenplan is uitgevoerd. In september 2021 is na de aanbestedingsprocedure het contract met de aannemer getekend. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Status project: realisatiefase.

Verplaatsing Brandweer Kwadijk (zie ook programma 2)
Samen met een bouwteam werken we aan de optimalisatie van het ontwerp en de uitwerking van het technische ontwerp. In januari 2022 publiceren we de omgevingsvergunning. De aanbesteding vindt plaats als we de optimalisatie hebben afgerond en de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Status project: voorbereidingsfase.

Tijdelijke verplaatsing Brandweer Edam  (zie ook programma 2)
Eind 2021 starten we met de werkzaamheden.

Parkeerplaats Singelweg (zie ook programma 4)
Het onderzoek naar fase 2 is uitgesteld vanwege corona. Wel hebben we onderzoek gedaan naar het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid van de parkeerplaats Singelweg. Dit in verband met het te verwachten intensievere gebruik ervan. Vanwege de komst van de tijdelijke brandweer is een deel van de parkeerplaats bij de bibliotheek namelijk buiten gebruik.

P+R terrein Oosthuizen (zie ook programma 4)
Het college heeft besloten om over 1 à 1,5 jaar aanvullend onderzoek te doen naar de parkeerdruk in de omgeving Raadhuisstraat. Het project bevindt zich daardoor nog steeds in de initiatieffase. In de begrotingsraad van 4 november 2021 is een motie aangenomen om direct te starten met de planning van het P+R terrein tussen het Kraaiennest en de ijsbaan. Hiervoor ontvangt de gemeenteraad in februari 2022 een voorstel.

Purmer (zie ook programma 1)
In de themaraad van juni 2021 hebben we de rapportage van de ruimtelijke verkenning en het economisch onderzoek gepresenteerd. In september is hier in het raadsplein verkennend over gesproken. Vervolgens is het raadsvoorstel in de gemeenteraad van november behandeld. Het proces voor de gezamenlijke omgevingsvisie is gestart met een extern onderzoeksbureau. Met onze ambtelijke organisatie en ketenpartners hebben hiervoor interactieve bijeenkomsten plaatsgevonden.

Gymsportcentrum – Sportcampus (zie ook programma 5)
Het Gymsportcentrum, vanaf nu Sportcampus, is gerealiseerd en opgeleverd in het vierde kwartaal van 2021. De vaste gebruikers (Mauritius, Fun en Fit, en CBW) richten hun eigen ruimtes in. De Sportcampus wordt begin 2022 feestelijk geopend en in gebruik genomen. Status project: realisatiefase.

Kindcentrum
Momenteel richten we het bouwterrein in en doen we grondboringen voor de waterpompen. Naar verwachting is het project in juni 2022 gereed. Status project: realisatiefase.

Bouwspeelplaats (zie ook programma 5)
De bouwspeelplaats is in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd en geopend. We verbreden het terrein zodra de bouwweg van het gymsportcentrum - Sportcampus - is verwijderd.

Nieuwe St Vincentiusschool/De Aventurijn (zie ook programma 5)
In 2021 is het schoolgebouw geopend en in gebruik genomen. Voor het project maken we in 2022 een financiële eindafrekening en eindevaluatie op.

Meester Hayeschool (zie ook programma 5)
Afgelopen jaar hebben we het ontwerp van de nieuwbouw van de Hayeschool in Beets op de huidige locatie gerealiseerd . Er zijn twee participatierondes geweest. Voor de zomervakantie heeft het schoolbestuur de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is verleend en inmiddels onherroepelijk. Het schoolbestuur is nu bezig met het voorbereiden van de bouw en de tijdelijke huisvesting. In 2022 start de bouw van de nieuwe school.

Singelwijk
We hebben in het vierde kwartaal van 2021 een integrale enquête gehouden naar ervaringen en verbetermogelijkheden op gebieden als zorg, wonen, openbare ruimte, veiligheid en scholing. We gaan een plan van aanpak formuleren voor een integrale, gebiedsgerichte benadering van de Singelwijk op alle benodigde gebieden. Deze leggen we begin 2022 aan het college voor .

Realisatie van ruimtelijke initiatieven (van derden)

Baandervesting
Het bestemmingsplan is onherroepelijk verklaard en de omgevingsvergunning is verstrekt in 2021. Het bouwrijp maken is gestart in 2021. In 2022 starten we met de bouw van de woningen. Status project: realisatiefase.

De Lange Weeren
In 2021 is een integriteitsonderzoek uitgevoerd. Het project is in afwachting van besluitvorming door het Presidium en de gemeenteraad. Status project: initiatieffase.

Cultureel Centrum Oosthuizen
In 2021 is het definitief ontwerp goedgekeurd en het bestemmingsplan opgesteld. De verwachting is dat in 2022 de omgevingsvergunning wordt afgegeven en we met de bouw van de woningen kunnen starten. Status project: voorbereidingsfase.

Kraaiennest
In 2021 zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk en zijn we gestart met de bouw van de woningen. Status project: realisatiefase.

Botterschool
In november 2021 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 kunnen we starten met de bouw van 26 woningen. Status project: voorbereidingsfase.

Hoogstraat
Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Er is beroep aangetekend. De verwachting is dat aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 de omgevingsvergunning is afgegeven. Vervolgens kunnen we starten met het bouwrijp maken van de locatie. Hierna start de realisatiefase.

Maria Goretti
Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Er hebben twee participatieavonden plaatsgevonden. De verwachting is dat we rond maart 2022 het bestemmingsplan inclusief de GREX aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.

Oude Seinpaal
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk. Het ontwerp van de openbare ruimte is vergevorderd en de initiatiefnemer is gestart met de sloop. De verwachting is dat de initiatiefnemer in maart 2022 kan starten met de bouw. Status project: voorbereidingsfase.

Klein Oostinje
Het project is tijdens de initiatieffase beëindigd omdat een haalbaar scenario ontbrak.  

Zonnesingel
De initiatiefnemer start naar verwachting begin 2022 met de participatie. Daarna kunnen we het plan op haalbaarheid onderzoeken. Status project: initiatieffase.

Noorderstraat
De intentieovereenkomst is gesloten. Status project: initiatieffase.

Bokkingstraat e.o.
De initiatiefnemer onderzoekt de mogelijkheden voor een bredere ontwikkeling. Hierna onderzoekt de initiatiefnemer de haalbaarheid. Status project: initiatieffase.

Marina Beach
De intentieovereenkomst is gesloten. Het participatieplan is getoetst en in uitvoering. Hierna volgt het haalbaarheidsonderzoek.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43