Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Duurzaamheid is een belangrijke prioriteit en dit staat centraal in de duurzaamheidsagenda.

Door uitvoering van de duurzaamheidsagenda gaat de gemeente haar voorbeeldrol invulling geven door de openbare verlichting te verduurzamen, maar ook verduurzamen van maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed waaronder buurthuizen, scholen, bibliotheken, sporthallen, zwembad, ambtelijke huisvesting, et cetera.

Inmiddels is ook het besluit genomen om nieuwbouw gas-loos uit te voeren uitgaande van bijna energie neutrale gebouwen (BENG) tot ‘0-energie op de meter’ als uitgangspunt te (laten) hanteren. Ook initiatieven vanuit het bedrijfsleven worden in dat kader gestimuleerd.

Voor windmolens is in onze gemeente geen plaats. Het belang van een open horizon en toerisme wegen in dit verband zwaarder.

Door duurzaamheid structureel op te nemen in de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) van gemeentelijk vastgoed kan de gemeente Edam-Volendam kansen benutten om duurzaamheid op een kostendekkende manier mee te nemen bij het reguliere onderhoud.

Nadere toelichting

De duurzaamheidsagenda is eind 2017 vastgesteld en met het nieuwe klimaatakkoord krijgt duurzaamheid ook landelijk een belangrijke rol. De energietransitie van de bestaande omgeving is momenteel in onderzoek en vormt een wezenlijk onderdeel van de op te stellen omgevingsvisie.

Doelen en ambities

  1. Een bijdrage leveren aan een beter milieu.
  2. Lagere energiekosten gemeentelijk vastgoed.
  3. Invulling geven aan de voorbeeldfunctie van de overheid.
  4. Verduurzaming, reductie CO2-uitstoot en energiebesparing door inwoners, bedrijven binnen de gemeente en de gemeente zelf.

Wat wilden we daarvoor doen

  • Realiseren van het project om de openbare verlichting om te zetten naar LED verlichting (valt onder programma 4).
  • Opstellen duurzaamheidsplan gemeentelijk vastgoed (valt onder programma 6).
  • Uitvoeren duurzaamheidsagenda.
  • Duurzaamheid zichtbaar meewegen bij elke ontwikkeling en beleidsnotities.
  • Vorm geven aan de energietransitie (d.w.z. opstellen/ ontwikkelen Regionale Energie Strategie (RES), Transitie Visie Warmte (TVW) en wijk uitvoeringsplannen).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Duurzaamheidsagenda
De werving van een projectleider voor de energietransitie en wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. De marktsituatie is zodanig, dat elke gemeente op zoek is naar deskundigen op dit gebied. Een plan van aanpak voor de WUP’s is de eerste prioriteit zodra de organisatie op sterkte is. In de uitvoering van de duurzaamheidsagenda heeft de nadruk gelegen op het stimuleren van energiebesparende maatregelen. 2021 is het laatste jaar in de planperiode van de duurzaamheidsagenda. De voorbereidingen voor een actualisatie zijn inmiddels gestart. Duurzaamheid krijgt ook een steeds meer prominente plaats in de andere beleidsvelden.

RES, TVW en WUP
De RES, TVW en WUP zijn nieuwe onderdelen van de gemeentelijke taakuitvoering. Voor de RES werken we uiteraard in belangrijke mate regionaal samen. Voor de RES 1.0 is er in regioverband (NHZ) inmiddels hard gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma RES 1.0. Dit is bedoeld om de afspraken, kaders en aanpak vast te leggen voor het proces naar de RES 2.0. Dit proces start in 2022. De volgende stap voor de TVW is om voor de vier zogeheten kansrijke wijken die in het document zijn aangewezen, verschillende Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) uit te werken. De WUP’s zullen naar verwachting de komende jaren een aanzienlijke inspanning van de gemeente vragen.

MRA Duurzaamheid Top
Verder heeft Edam-Volendam dit jaar op de MRA Duurzaamheid Top ingestemd met een vijftal afspraken. Drie Green Deals voor de onderwerpen circulaire houtbouw, circulair textiel en de MRA als fietsmetropool. En twee afspraken voor het MRA Circulaire Economie programma. Deze hebben betrekking op de inzet van circulaire plastics en op de concretisering van de in 2018 gemaakte afspraken over circulair inkopen.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43