Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Portefeuillehouder: Hans Schütt

Coalitieakkoord

Gemeente Edam-Volendam bestaat voor het grootste gedeelte uit landelijk agrarisch- en natuurgebied waarvan een
groot gedeelte de status heeft van Natura 2000. Het beheer en gebruik is in handen van de agrarische sector en Staatsbosbeheer (SBB). Belangrijke partijen als Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Provincie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Staatsbosbeheer en gemeente dienen de juiste balans te vinden tussen alle belangen die hiermee gemoeid zijn. Denk hierbij aan natuurbeheer, subsidies, waterhuishouding, milieu, dier- en volksgezondheid, algemeen beheer en economische waarden als toerisme en recreatie en de agrarische sector.

Over populatie (bijvoorbeeld door ganzen en smienten) moet worden tegengegaan en tegenover de schade van agrariërs dient een redelijke provinciale vergoeding te blijven bestaan. De gemeente zal dit belang richting de provincie Noord-Holland en Faunabeheer ondersteunen. Daarnaast zullen we bij deze instanties pleiten voor behoud van een natuurbeheersvergoeding voor de agrariërs die actief zijn in onze gemeente.

Het buitengebied in de Purmer en Zeevang blijft open, groen en agrarisch.

Ook het buitendijkse gebied bestaat uit Natura 2000 en vraagt de nodige zorg. De luwte-maatregelen, zijde Archipel Oost, zullen een nadere invulling krijgen. De verwachting is dat door deze maatregelen de groei van waterplanten sterk zal toenemen en daardoor overlast (zelfs gevaar) voor de watersport op kan leveren. Hiervoor dient maaibeleid ontwikkeld te worden. Deze actie past bij de doelstelling van het intergemeentelijk samenwerkingsverband door met elkaar te zorgen voor een goede ruimtelijke kwaliteit van ons prachtige waterrijke gebied, zowel buitendijks als binnendijks en het scheppen van de mogelijkheden om daar op allerlei manieren van te genieten.

Nadere toelichting

In een sterk veranderende omgeving en met ambitieuze doelstellingen is het nodig om te investeren in positie binnen de MRA en bewaken van lokale belangen. Hiervoor is een breed draagvlak noodzakelijk.

Doelen en ambities

Wij streven ernaar om provinciale ontwikkelingen bij te houden en voor urgente gebieden een passend beleidsplan vast te stellen. We willen hierbij een kwetsbare omgeving zoveel mogelijk beheersen waarbij de balans van economie (agrarisch), wonen, toerisme & recreatie en natuur in balans is.

Wat wilden we daarvoor doen

De provincie heeft op dit moment urgente gebieden aangewezen, daarvan liggen er geen in onze gemeente. Wij blijven in overleg met de provincie om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen omtrent dit thema.
In onze omgevingsvisie, die in 2020 concreet vorm krijgt, nemen we natuur en landschap integraal mee in onze afweging voor wat we definiëren als een goede leefomgeving van Edam-Volendam. De omgevingsvisie neemt de plaats in van de (verouderde) structuurvisies van Zeevang en Edam-Volendam en daarmee wordt dus een actuele visie op dit onderwerp vastgesteld.
Daarnaast participeren wij actief in het actualiseren van het provinciaal beleid, dat vorm krijgt in de omgevingsverordening. De provinciale omgevingsverordening is bepalend voor de kaders voor gemeenten voor het thema natuur en landschap.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de overleggen met de provincie en met de contactfunctionaris binnen de MRA kijken we naar maatwerkoplossingen voor behoud van het specifieke cultuurlandschap van onze gemeente. De vastgestelde provinciale omgevingsverordening kent een regulerend detailniveau dat niet veel ruimte biedt voor lokale afwegingen.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43