Ruimtelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2020

2021

2021

2021

2021

Lasten

-9.082

-7.833

-8.331

-11.374

-3.043

Baten

7.941

6.081

6.419

9.805

3.386

Totaal vóór mutaties reserves

-1.141

-1.752

-1.912

-1.568

343

Toevoeging reserves

-1.312

-805

-1.070

-635

435

Onttrekking reserves

795

406

903

329

-573

Totaal na mutaties reserves

-1.658

-2.151

-2.079

-1.874

205

Bedragen * €1.000

Omschrijving

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

3.01

Economische zaken en toerisme

-353

0

-353

-333

0

-333

20

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

-241

33

-208

-178

32

-146

62

3.04

Omgevingsprogramma

-1.201

0

-1.201

-1.113

323

-790

411

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

-456

0

-456

-483

0

-483

-27

3.06

Wonen

-112

2

-110

-103

9

-93

17

3.07

Stedelijke vernieuwing

-179

0

-179

-179

0

-179

1

3.08

Omgevingsvergunning

-1.331

1.106

-225

-1.283

1.308

25

250

3.09

Bouw- en woningtoezicht

-194

0

-194

-188

0

-188

6

3.10

Grondexploitatie

-3.992

4.942

950

-7.287

7.562

275

-675

3.11

Overige gronden

-272

337

65

-228

572

344

279

3.99

Mutaties reserves pg3

0

0

0

0

0

0

0

Totaal vóór mutaties reserves

-8.331

6.419

-1.912

-11.374

9.805

-1.568

343

Mutaties reserves

-1.070

903

-167

-635

329

-306

-138

Totaal na mutaties reserves

-9.401

7.322

-2.079

-12.009

10.135

-1.874

205

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.  

Product 3.03 Monumenten en oudheidkunde
Het saldo op het product 3.03 valt € 62.000 lager uit dan was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er veel minder is uitgegeven aan onderhoud aan monumenten en monumentale panden. De geplande onderhoudswerkzaamheden zijn veelal doorgeschoven naar volgende jaren.

Product 3.04 Omgevingsprogramma
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 3.04 € 411.000 voordelig.
Dit verschil wordt voor € 301.000 veroorzaakt door het onderdeel Duurzaamheid. Dit budget is beschikbaar gesteld vanuit de decentralisatie uitkering van het rijk in het gemeentefonds 2019, voor de transitie visie warmte en wijk uitvoeringsplannen. In afwachting van de besluitvorming van de transitie visie warmte en wijk uitvoeringsplannen zijn er nog geen uitgaven gedaan voor de personele invulling ten laste van dit budget. Bij de bestemming van het rekeningsaldo wordt daarom voorgesteld om deze bedragen in 2022 opnieuw ter beschikking te stellen.

Op milieubeheer is een voordelig verschil van € 127.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten software en vertraging in de gereedkoming van een visie voor het bedrijventerrein Julianaweg. Deze zal naar verwachting in 2022 klaar zijn. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld het restantbudget voor deze visie over te hevelen naar 2022.

Product 3.08 Omgevingsvergunningen
Het saldo op het product 3.08 valt € 250.000 voordeliger uit dan was begroot. Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt € 48.000 voordelig, maar het grootste verschil wordt veroorzaakt door een hoger ontvangen bedrag aan leges. Deze hogere ontvangst is met name veroorzaakt doordat leges die in 2020 zijn opgelegd, maar pas in 2021 daadwerkelijk zijn ontvangen. Op de Omgevingswet is het budget in 2021 grotendeels besteed. De invoering van de Omgevingswet is in 2022 weer verder uitgesteld. Om deze reden wordt voorgesteld om via de resultaatsbestemming het restantbudget van € 11.000 over te hevelen naar 2022.

Product 3.10 Grondexploitatie
Het verschil tussen het saldo van de begrote en werkelijke baten en lasten bedraagt op product 3.10 € 675.000 nadelig. Van dit bedrag heeft € 625.000 betrekking op de grondexploitatie Broeckgouw. De winstneming 2021 is € 435.000 lager uitgevallen dan geraamd. Dit heeft voor het saldo van de begroting geen effect, omdat deze winstneming direct wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Deze valt nu lager uit. Het restant verschil betreft een rentenadeel en lagere toegerekende uren aan de Broeckgouw dan geraamd.

Product 3.11 Overige gronden
Het verschil tussen het saldo van de begrote en werkelijke baten en lasten bedraagt op product 3.11 € 279.000 voordelig. Dit komt door een ontvangen bijdrage uit het project Waterrijk Oosthuizen welke niet geraamd stond.

Mutaties reserves
Per saldo is op programma 3 € 138.000 afgeweken van de geraamde mutaties in reserves. Aan de lastenkant is de toevoeging aan de reserve Grondexploitatie € 435.000 lager uitgevallen dan was begroot.
Aan de batenkant is de onttrekking uit de Algemene reserve € 527.000 lager uitgevallen. De werkelijke kosten voor de invoering van de Omgevingswet en Duurzaamheid zijn in 2021 respectievelijk € 226.000 en € 301.000 lager uit gevallen dan geraamd. De geraamde onderhoudskosten aan  gemeentelijke panden en monumenten voor € 38.000 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2021 (doorgeschoven in de tijd).

In de paragraaf coronagevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 9.401
Gerealiseerd € 12.009
Afwijking € -2.608
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43