Ruimtelijk Beheer

Speerpunten

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Wij streven naar een schoon en verzorgd straatbeeld. In dit kader streven wij o.a. naar:

 • Het behoud van de milieustraat in Oosthuizen en herinrichting van de gemeentewerf in Volendam
 • Optimalisatie inzamelmethodiek, door realisatie ondergrondse inzameling per ultimo 2023 en realisatie van rolcontainers in de buitengebieden
 • Verminderen van afvalstromen en te streven naar hergebruik van 75% van het huishoudelijk afval
 • Het op niveau brengen en houden van het onderhoud van de openbare ruimte (o.a. wegen, bruggen, groen, riolering e.d.). Het handboek HIOR is hierbij uitgangspunt.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

 • Een adequaat werkende afvalinzameling en milieutechnisch verantwoordelijke  verwerking.
 • Het in stand houden en waar nodig optimaliseren van een veilige en goed functionerende openbare ruimte.

Wat wilden we daarvoor doen

 • Communicatie over afvalscheiding om goede afvalscheiding blijvend te stimuleren.
 • In 2019 heeft de gemeenteraad onder andere de beleidsplannen Wegen, Havens en Bruggen, Schoeiingen en Kademuren vastgesteld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan deze plannen.
 • In 2020 heeft de gemeenteraad de beleidsplannen Baggeren en Groen vastgesteld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan deze plannen.
 • Realisatie van diverse onderhoudsprojecten in de openbare ruimte. Waaronder het lopende 5-jarige plan Openbare Verlichting en het Gemeentelijk Rioleringsplan.
 • Actualiseren van het VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof) en de verdere uitvoer hiervan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ondergrondse afvalcontainers
Voor het omgekeerd inzamelen (restafval brengen op afstand) plaatsen we in de gemeente ondergrondse restafvalcontainers. Dit geldt niet voor de buitengebieden. Dit gebeurt later in fases. In 2021 hebben wij 6 restafvalcontainers geplaatst voor circa 700 huishoudens. Op deze manier maakt eind 2021 circa 85% van de huishoudens in onze gemeente gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer. De locaties van de containers bepalen we aan de hand van een aantal uitgangspunten en de uitkomst van een participatietraject. In de periode januari tot en met oktober 2021 hebben we naast de bovengenoemde restafvalcontainers een glasbak geplaatst.

Restafval per persoon
De hoeveelheid restafval per persoon per jaar moet fors verminderen: van 265 kilo in 2015 naar 100 kilo aan het einde van de planperiode. In 2019 bedroeg die hoeveelheid restafval 185 kilo per persoon en in 2020 was dit 210 kilo per persoon. In 2021 bedraagt dit 185 kilo per persoon. Eventuele afwijkingen zijn het gevolg van de diverse lockdowns (thuiswerken en horecasluiting) in 2021. Het bereiken van genoemde doelstelling vormt nog steeds een grote uitdaging voor de komende jaren.

In het eerste kwartaal van 2021 heeft een herijking van het afvalbeleid plaatsgevonden. Tijdens een themaraad op 11 februari 2021 hebben we een presentatie gehouden en de notitie afvalbeleid besproken. Conclusies waren: vervolgen van de ingeslagen weg en stevig(er) inzetten op gedragsverandering.

Communicatie
Medio 2021 hebben we een start gemaakt met een communicatieplan om gedragsverandering rondom afval scheiden te realiseren. In verband met de coronamaatregelen zijn er in 2021 geen lesprogramma’s aangeboden op de basisscholen over afval scheiden en zwerfafval.

Wegen
In april 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan wegen vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een onderhoudskwaliteit B voor de gehele gemeente. In het HIOR gebied streven we een kwaliteitsniveau A na. Als gemeente dragen we zorg voor 439 km aan wegen, 26,4 km aan fietspaden en 140 km aan voetpaden.

Straatwerk/asfaltwerk 2021
In 2021 is binnen de raamovereenkomst planmatig groot onderhoud straatwerk uitgevoerd. Het gaat om de volgende projecten: Leliestraat, Torenmolen, Mercuriuslaan, Anjelierenstraat en omgeving, Zilverijzer, Bootslot en Dukaton. Binnen de oude kom van Volendam is volgens de HIOR het Dril uitgevoerd. Binnen de asfaltovereenkomst zijn door aannemer De Jong Zuurmond reparaties uitgevoerd aan de Dijkgraaf Poschlaan in Edam en het Noordeinde in Volendam. Door een tekort aan voorbereidingscapaciteit hebben we niet alle voor 2021 geplande werken kunnen realiseren.

Bruggen
Op basis van de uitgevoerde inspecties hebben we het aankomend onderhoud aan de bruggen geïnventariseerd en geprioriteerd op basis van urgentie. Aan de hand hiervan is het werk uitbesteed aan de aannemer. Aan de Drilbrug zijn diverse reparaties uitgevoerd. Ook hebben we deze vanuit duurzaamheidsoverwegingen voorzien van een nieuwe conservering. De vuurwerkschade aan de brug naar het natuurpark is hersteld. We hebben voor beide bruggen de belangrijkste onderhoudstaken uitgevoerd. In 2022 voeren we de resterende werkzaamheden uit.

De bruggen waaraan geen onderhoud noodzakelijk is, zijn geheel gereinigd. Door bruggen regelmatig te reinigen verlengen we de levensduur. De beweegbare bruggen zijn gesmeerd, gelijktijdig zijn noodzakelijke reparaties uitgevoerd en storingen en schades door aanrijdingen opgepakt. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar het gebruik van Chroom 6 en Asbest in de beweegbare bruggen, waarbij deze materialen mogelijk zijn toegepast. Dit omdat deze materialen invloed hebben op de werkwijze van het benodigde onderhoud.  

We hebben vastgesteld dat een aantal vaste bruggen vervangen moeten worden. Bij de belangrijkste bruggen hebben we nader onderzoek uitgevoerd om per brug te bepalen wat er dient te worden vervangen. Vervolgens hebben we concrete afspraken met aannemers gemaakt om deze in 2022 te vervangen. Verder is het archiefonderzoek naar alle bruggen in volle gang. Hierdoor komt een deel van de benodigde documenten voor de constructieve veiligheidsberekeningen beschikbaar. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we in 2022 hier verder invulling aan geven.

GRP
In december 2017 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2023 door de gemeenteraad vastgesteld.
In 2021 zijn de volgende projecten uitgevoerd:

 • In de Mercuriusstraat is een nieuw verbindingsriool tussen twee rioolstelsels aangelegd, zodat beide stelsels elkaars berging kunnen benutten. Hiermee is de robuustheid van beide stelsels vergroot.
 • Het vervangen/relinen van de riolering in de Singelwijk in Edam is als bouwteam aanbesteed. In 2022 bereiden we de werkzaamheden verder voor en voeren deze uit.
 • Een gedeelte van de riolering in het Middengebied nabij de Bootslot is voorafgaand aan de reconstructie vervangen en weer goed gelegd.
 • Het riool in een steeg aan het Slobbeland is voorzien van een relining. Hierdoor hoeft het riool niet vervangen te worden.
 • Het relinen van de aangetaste riolering in Warder is aanbesteed en voeren we in januari 2022 uit.
 • De riolering in de Coen de Koninglaan in Edam is hersteld en van een relining voorzien.
 • Voorafgaand aan de reconstructie van De Dril en omgeving in Volendam is een gedeelte van de riolering vervangen.

Naast de uitvoerende werkzaamheden hebben we ook op het gebied van klimaat en grondwater onderzoeken uitgevoerd. Is het regionale plan voor klimaatadaptatie vastgesteld. En is er gewerkt aan een lokaal plan voor klimaatadaptatie dat we begin 2022 aan de gemeenteraad voorleggen.

Groen
Het groenbeheerplan is in november 2021 voorgelegd aan het college. De gemeenteraad is in december geïnformeerd via een raadsinformatiebrief, waarin we het plan hebben gepresenteerd. In dit plan zijn de ambities uit het groenbeleidsplan vertaald naar concrete beheermaatregelen.

Voor de herinrichting van het pleintje aan de Dukaton met meer groen, heeft het externe bureau op basis van de online enquête een drietal voorlopige schetsontwerpen gemaakt. Na input van de betrokken disciplines heeft het bureau één schetsontwerp gemaakt. Deze is voorgelegd aan de deelnemers aan de enquête. De op- en aanmerkingen van de betrokken bewoners verwerken we (indien mogelijk) in het definitieve ontwerp. Dit sturen we uiteindelijk ter informatie naar alle omwonenden. De verwachting is dat we een en ander in het tweede kwartaal van 2022 realiseren.

Voor het Boelenspark is in 2021 een voorbereidingskrediet bij de gemeenteraad aangevraagd en verkregen. Rond de zomer hebben we het maken van een “Visie Herontwikkeling Boelenspark” aanbesteed. Die aanbesteding heeft helaas geen geschikte kandidaat opgeleverd. In december is er alsnog een partij geselecteerd. Deze start in het eerste kwartaal van 2022 met het participatietraject als basis voor de op te stellen visie.

Voor het vergroenen van de rotonde Chr. Van Abkoudestraat zijn de voorbereidingen gestart. Afhankelijk van de voortgang van de Derde ontsluitingsweg voeren we deze in 2022 uit.

Beschoeiingen
Zoals aangegeven in de jaarrekening 2020 hebben we in het eerste kwartaal van 2021 planmatig onderhoud uitgevoerd aan diverse beschoeiingen en damwanden. Dit op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde beheer- en onderhoudsplan beschoeiingen en kademuren 2020 -2025, te weten:

Beschoeiingen:

 • Noordeinde (grote parkeerplaats)
 • Voorhaven
 • Achterhaven
 • Matthijs Tinxgracht
 • Dick Tolstraat
 • Seevanksweg
 • Zwanenbloem
 • Tunnelpad
 • Kwadijk nabij glasbak en
 • Meeuwenstraat

Houten damwanden:

 • Nieuwehaven
 • Dijkgraaf Poschlaan
 • Park naast Dijkgraaf Poschlaan
 • Bonifatius Guijtstraat
 • Leendert Spaanderlaan
 • De vissteiger Baandervesting

Havens
Op basis van uitgevoerde inspecties in 2020 hebben we de benodigde werkzaamheden geïnventariseerd en aanvullend onderzoek uitgevoerd. Op basis van urgentie hebben we de werkzaamheden vervolgens geprioriteerd. Na onderzoek zijn de urgente zaken direct opgepakt. Zoals het vervangen van het rode havenlicht in de buitenhaven in Edam en het herstellen van een uitspoellingsgat in de glooiing van de haven van Volendam. Dit laatste om het risico voor passanten weg te nemen. De overige zaken nemen we per gebied mee tijdens het grootonderhoud.

De onderhoudsopdracht voor de haven van Volendam is opgesteld en bereiden we voor in samenwerking met een aannemer. Het doel is de werkzaamheden in 2022 uit te voeren. Voor de werkzaamheden in de haven van Edam zijn we nog in afwachting van enkele onderzoeksresultaten op basis waarvan we de scope kunnen vaststellen. Zodra we deze informatie hebben ontvangen, zetten we het aanbestedingstraject in gang.

Beleidsplan openbare verlichting EV 2017-2021
De overige werkzaamheden van het project zijn afgerond. Door corona en functieverschuivingen binnen onze sectie is de afronding van het project vertraagd. Hierdoor is het project verlengd tot 2022. Door corona loopt de levering van elektrische componenten momenteel veel vertraging op. Of en in hoeverre deze vertraging de afronding van de nog resterende werkzaamheden in 2022 beïnvloedt, is moeilijk te voorspellen.

Verkeersborden
Na het opschonen van de bebording in de Oude Kom gaan we de borden in de gehele gemeente opschonen en vernieuwen. Voor het opschonen en in kaart brengen van de borden hebben we in 2021 een aanbesteding gedaan. Deze is inmiddels afgerond. Hierdoor kunnen we in 2022 de borden opschonen, vernieuwen en in kaart brengen.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43