Ruimtelijk Beheer

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2020

2021

2021

2021

2021

Lasten

-17.918

-21.638

-17.676

-17.276

400

Baten

10.540

11.697

11.038

11.235

197

Totaal vóór mutaties reserves

-7.378

-9.940

-6.638

-6.041

597

Toevoeging reserves

-2.458

-3.041

-3.065

-3.065

0

Onttrekking reserves

3.403

6.936

4.324

3.367

-957

Totaal na mutaties reserves

-6.433

-6.045

-5.379

-5.739

-360

Bedragen * €1.000

Omschrijving

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

4.01

Wegen, paden, pleinen

-4.148

184

-3.964

-3.922

284

-3.637

327

4.02

Openbare verlichting

-428

10

-418

-454

7

-447

-29

4.03

Straatreiniging

-720

22

-698

-633

42

-591

107

4.04

Gladheidsbestrijding

-193

1

-193

-189

0

-189

4

4.05

Bruggen

-546

25

-521

-573

17

-555

-34

4.06

Verkeer

-676

108

-568

-672

157

-515

53

4.07

Havens

-328

148

-180

-321

150

-171

8

4.08

Waterhuishouding

-486

31

-455

-451

31

-420

35

4.09

Markten en standplaatsen

-54

104

50

-43

63

20

-30

4.10

Centrale Antenne Installatie

-1.047

1.738

691

-892

1.752

860

169

4.11

Groenvoorzieningen

-2.468

0

-2.468

-2.500

0

-2.500

-32

4.12

Kermissen en volksfeesten

-152

1

-151

-163

2

-161

-10

4.13

Afvalstoffen

-3.977

5.098

1.121

-4.093

5.177

1.084

-37

4.14

Riolering

-2.235

3.511

1.277

-2.158

3.497

1.339

62

4.15

Parkeren

-218

58

-161

-210

54

-156

5

4.99

Mutaties reserves pg4

0

0

0

0

0

0

0

Totaal vóór mutaties reserves

-17.676

11.038

-6.638

-17.276

11.235

-6.041

597

Mutaties reserves

-3.065

4.324

1.258

-3.065

3.367

302

-957

Totaal na mutaties reserves

-20.741

15.362

-5.379

-20.341

14.602

-5.739

-360

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.  

Product 4.01 Wegen
Per saldo is op dit product sprake van een afwijking ten opzichte van de begroting van € 327.000 euro. Door herzieningen in de planning is er € 245.000 minder besteed op het planmatig onderhoud. Er is een inhaalslag gemaakt op de degeneratiekosten, waardoor de baten € 60.000 hoger zijn dan geraamd. Daarnaast zijn er meer opbreekvergunningen aangevraagd, waardoor er € 41.000 meer aan legesopbrengsten is gerealiseerd.  

Product 4.03 Straatreiniging
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 4.03 € 107.000 voordelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er per 2021 een nieuwe contract is afgesloten voor de inhuur via Stichting Werkplus. Er wordt gefactureerd op basis van gewerkte uren. Door Corona is er uitval geweest, waardoor er minder uren in rekening zijn gebracht. Hierdoor zijn de kosten € 77.000 lager uitgevallen dan begroot.  

Product 4.06 Verkeer
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 4.06 € 53.000 voordelig. Het contract voor de exploitatie van de abri’s is in de loop 2020 ingegaan. De opbrengst van de exploitatie over 2020 is in 2021 ontvangen, hierdoor zijn de baten € 49.000 hoger dan begroot.

Product 4.10 CAI
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 4.10 € 169.000 voordelig.  
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

  • Voor de betaalzenders zijn de kosten € 66.000 lager, de oorzaak hiervan is een teruggaaf over eerdere jaren van 30K en het aangaan van nieuwe contracten, waardoor de facturatie in de wacht is gezet.
  • De onderhoudskosten zijn € 36.000 lager uitgevallen, door minder storingen.
  • Bij de winternota is € 50.000 geraamd voor het omleggen van de CAI-infra voor de aanleg van een rotonde ter aansluiting van de Derde Ontsluitingsweg. De uitvoering hiervan is verschoven naar 2022.

Product 4.13 Afvalstoffen
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 4.13 € 37.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een overschrijding op de lasten van € 116.000 nadelig en een voordelig verschil van € 79.000 in de baten anderzijds. Het verschil in de lasten wordt grotendeels veroorzaakt doordat de kosten voor het storten van afvalstoffen € 95.000 hoger zijn dan begroot. Het verschil in de baten wordt met name veroorzaakt door:

  • Voor de overslag van het afval ontvangt de gemeente jaarlijks een vergoeding van € 30.000. In 2021 is zowel de vergoeding van 2020 als van 2021 ontvangen, waardoor de baten € 30.000 hoger zijn dan geraamd.
  • Er is een bijdrage van € 72.000 van het afvalfonds ontvangen. Uitbetaling hiervan vindt onregelmatig plaats, waardoor er geen rekening mee was gehouden in de begroting.
  • De opbrengst reinigingsrecht is € 64.000 lager dan begroot. Dit komt doordat er minder bedrijfsafval is aangeleverd als gevolg van de sluiting van de horeca en niet-essentiële winkels door Corona.

Product 4.14 Riolering
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 4.14 € 62.000 voordelig. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat niet alles uitgevoerd kon worden door Corona, personele wisselingen en de doorlooptijd van de aanbesteding. Hierdoor zijn de kosten voor uitbestede werkzaamheden en overige goederen en diensten lager uitgevallen dan begroot.

Mutatie Reserves
Het verschil in de mutaties reserve bedraagt € 957.000 nadelig. Door het herzien van de uitvoeringsplanning is niet al het planmatig onderhoud uitgevoerd, waardoor de onttrekking aan de reserve voor baggeren, havens en wegen lager is dan begroot. De onttrekking CAI is een onttrekking uit de algemene reserve. Zoals bovenstaand is aangegeven zal het omleggen van de CAI-infra in 2022 worden uitgevoerd.

Reserve CAI

€   50.000

Reserve Baggeren

€   31.000

Reserve Wegen

€ 818.000

Reserve Havens

€   53.000

In de paragraaf coronagevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 20.741
Gerealiseerd € 20.341
Afwijking € 393
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43