Ruimtelijk Beheer

Speerpunten

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Wij streven naar een goede doorstroming en veiligheid van het verkeer in onze gemeente. Projecten en aandachtspunten in dit kader zijn onder andere de verkeersontsluiting Broeckgouw, Waterrijk en Dijkgraaf Poschlaan.

Nadere toelichting

Vanwege verkeersdrukte en veiligheid op de Singelweg en Julianaweg en toekomstige ontwikkelingen als Broeckgouw en de ontsluiting Lange Weeren, streven wij naar aanleg van de Derde ontsluitingsweg Dijkgraaf Poschlaan. De ontsluiting moet verkeerstechnisch optimaal worden aangelegd en zoveel mogelijk rekening houdend met alle in het geding zijnde belangen. Dit alles binnen realistische financiële kaders. Na de bestemmingsplanprocedure in 2019 is in 2020 de onteigening afgerond en de werkvoorbereiding gestart.

Doelen en ambities

De ontsluiting moet bijdragen aan:

  • Vermindering van de verkeersdruk op de Julianaweg en de Singelweg.
  • Toekomstige ontsluitingsweg van de Lange Weeren.
  • Kortere fietsroute naar Purmerend

Naast het aanleggen van deze weg is het zaak het hele verkeerssysteem te onderhouden en conform het vastgestelde verkeersplan te blijven ontwikkelen.

Wat wilden we daarvoor doen

  • Realiseren van Derde ontsluitingsweg (valt onder projecten).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Derde ontsluitingsweg (zie ook programma 3)
In september 2021 is na de aanbestedingsprocedure het contract met de aannemer getekend. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Status project: realisatiefase .

Herprofilering Zuidpolderlaan
Door de toekomstige verkeerstoename op de Zuidpolderlaan door de aanleg van de Derde ontsluitingsweg zetten we in op de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers. Medio 2021 is een schetsontwerp opgesteld voor de aanleg van een tweezijdig fietspad aan de kant van de woningen. Na afstemming met de Vervoerregio hebben we een subsidieaanvraag ingediend. Het college heeft ingestemd met een verdere uitwerking. Hieraan geven we in 2022 opvolging.

Julianaweg
We hebben belangrijke stappen gezet richting de reconstructie van de Julianaweg. Een uitgebreid en succesvol participatieproces heeft uiteindelijk geleid tot een voorkeursvariant voor de herinrichting van de Julianaweg.  
In november heeft de gemeenteraad ingestemd met een op basis van de voorkeursvariant opgesteld schetsontwerp voor de hele Julianaweg. Ook is voor de uitvoering het benodigde krediet vrijgegeven. Inmiddels is gestart met de uitwerking van de Corridor, het eerste plandeel, naar een voorlopig ontwerp. De Corridor omvat het bedrijventerrein aan en rondom de Julianaweg, vanaf het knooppunt Zeedijk tot (en eventueel met) de kruising met de Burgemeester van Baarstraat. Ook in de vervolgfases blijft participatie een belangrijk onderdeel van het proces.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43