Programmaverantwoording

Ruimtelijk Beheer

Algemeen

Het programma Ruimtelijk beheer is veelomvattend. Het bevat het beleid, de planvorming en de praktische uitvoering ten aanzien van veel verschillende elementen binnen onze openbare ruimte. Denk hierbij aan het onderhoud en beheer van bijvoorbeeld onze wegen, bruggen, sloten, sportvelden en rioleringen. Maar ook van het openbaar groen en de openbare verlichting.

Binnen het programma vallen ook het beheer van onder meer de Centrale Antenne Installatie, het verkeers- en vervoersbeleid en verkeersveiligheid, ongedierte- en gladheidsbestrijding, onderhoud gemeentelijke gebouwen, coördinatie ondergrondse kabels en leidingen en het beheer van speelplaatsen en wegmeubilair. Een aantal specifieke onderdelen van het Programmaplan komen in dit programma aan de orde. In de clusters Verkeer & Vervoer, Markten, Digitale Infrastructuur en Schoon & Verzorgd die hierna volgen, lichten we de inhoud en voortgang nader toe.

Realisatie prioriteit projecten

We hebben een aantal prioriteiten die op de agenda stonden gerealiseerd. Van de in het In Gemeentelijk Verkeersplan genoemde projecten hebben we diverse projecten opgepakt en afgerond. Zoals aanpassing van de rotondes vanuit het principe ‘de fietser heeft voorrang’. Uitbreiding van het fietsparkeren bij het busstation van Edam en instelling van een voetgangerszone op het Zuideinde. Ook hebben we een onderzoeksvoorstel voor de invoering van betaald parkeren ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Derde ontsluitingsweg

Het project omvat de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg tussen de kernen van Edam en Volendam. Deze ligt in het verlengde van de N244 en sluit aan op de Dijkgraaf Poschlaan. Afgelopen jaar is de aannemer geselecteerd en zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Het project bevindt zich vanaf maart 2022 in de realisatiefase.

Julianaweg

We hebben belangrijke stappen gezet richting de reconstructie van de Julianaweg. Een uitgebreid en succesvol participatieproces heeft uiteindelijk geleid tot een voorkeursvariant voor de herinrichting van de Julianaweg.  
Op basis van deze voorkeursvariant is een schetsontwerp voor de hele Julianaweg gemaakt. In november heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd en het benodigde krediet vrijgegeven. De uitwerking van het eerste plandeel, de Corridor, naar een voorlopig ontwerp is inmiddels gestart. De Corridor omvat het bedrijventerrein aan en rondom de Julianaweg, vanaf het knooppunt Zeedijk tot (en eventueel met) de kruising met de Burgemeester van Baarstraat. Ook in de vervolgfases blijft participatie een belangrijk onderdeel van het proces.

Centrale Antenne Inrichting (CAI)

Op basis van het onderzoek naar de toekomst van het gemeentelijk CAI netwerk heeft de gemeenteraad besloten het CAI netwerk te behouden. En daarnaast een glasvezelnetwerk aan te leggen dat we gaan exploiteren met een samenwerkingspartner. Het onderzoek naar en de selectie van de meeste geschikte partij is gaande.

Groene, duurzame samenleving

We hebben verschillende stappen ondernomen voor een groener en duurzamer Edam-Volendam. Zo heeft het in 2020 vastgestelde groenbeleidsplan een vertaling gekregen naar een groenbeheerplan. Dit geeft concrete handvatten voor een meer biodiverse inrichting en een natuurvriendelijker beheer van ons openbaar groen.

In 2021 zijn de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0-versie en de Transitie Visie Warmte (TVW) vastgesteld. Mede door de inzet op biodiversiteit zijn we goed op weg met de verduurzaming van onze gemeente.

Voor wat betreft de RES 1.0 is er in de energieregio Noord-Holland Zuid hard gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma RES 1.0. Dit programma is bedoeld om afspraken, kaders en een aanpak vast te leggen voor het proces naar de RES 2.0. Dit start in 2022. Voor de TVW is de volgende stap om in 2022 te starten met het uitwerken van verschillende Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) voor de vier zogeheten kansrijke wijken die in het document zijn aangewezen. Verder heeft Edam-Volendam dit jaar op de MRA Duurzaamheid Top ingestemd met een vijftal afspraken. Drie Green Deals voor de onderwerpen circulaire houtbouw, circulair textiel en de MRA als fietsmetropool. En twee afspraken voor het MRA Circulaire Economie programma. Deze hebben betrekking op de inzet van circulaire plastics en op de concretisering van de in 2018 gemaakte afspraken over circulair inkopen.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 20.741
Gerealiseerd € 20.341
Afwijking € 393
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43