Programmaverantwoording

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Algemeen

Afgelopen jaar was een jaar vol met uitdagingen. De coronamaatregelen en het soms handhaven daarvan vroegen vrijwel continu onze aandacht. Zowel op klein als op groter niveau is er veel van de afdeling gevraagd. De verharding en de polarisering van de samenleving is zichtbaar en merkbaar. Helaas ook in onze gemeente. We hebben altijd gezocht naar samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven om binnen de kaders met elkaar dingen mogelijk te maken. En natuurlijk moesten we ook ingrijpen als dat nodig was. Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn in 2021 voor een groot deel ingezet voor corona-gerelateerde handhaving.

Eerlijk zijn in wat er kan en zoeken naar oplossingen was ons motto afgelopen jaar. Dit alles met een doel: met elkaar onze gemeente leefbaar en veilig houden.

Naast corona ging al het reguliere werk ook gewoon door. Zo hebben we met onze ketenpartners gezorgd dat de basis voor een veilige publieke ruimte op orde is. Waar repressief opgetreden moest worden hebben we samengewerkt met politie, RIEC, CTER, Top-X, het Veiligheidshuis en de Veiligheidsregio. Daarnaast was er ook aandacht voor het zoeken naar samenwerking voor het Actieprogramma Integrale Veiligheid (AIV), Uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte en Buurtbemiddeling. Een speerpunt van het afgelopen jaar en de komende jaren is ondermijning. In de aanpak daarvan zijn vorig jaar al mooie resultaten geboekt.

Aanpak ondermijning

In 2021 zijn twee integrale controles gehouden op industrieterreinen in Oosthuizen en in Volendam. Het doel van de acties was fraude en verboden gedragingen aan het licht te brengen. Deze vonden plaats in samenwerking met onder andere de Omgevingsdienst, politie, douane en nutsbedrijven. Hierbij zijn een hennepknipperij (waar oogsten verwerkt worden) en maar liefst vijf professionele kwekerijen ontdekt. Voor ons een bevestiging dat dergelijke criminaliteit ook in onze gemeente aanwezig is en in veel gevallen 'onder de radar' kan blijven. Deze integrale controleacties zetten we ook voort in 2022.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 6.150
Gerealiseerd € 5.988
Afwijking € 161
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43