Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Speerpunten

Portefeuillehouders: Vincent Tuijp, Lieke Sievers

Coalitieakkoord

Dit onderwerp blijft permanente aandacht vragen. Zowel qua handhaving als preventie. Goede voorlichting voor de jeugd en ouders speelt hierin een belangrijke rol. Ook maatschappelijke — en sportinstellingen moeten in staat worden gesteld hierin een alternatief te kunnen bieden en hun rol te pakken. Nu de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente is geworden, is dit des te belangrijker geworden.

In 2018 is het programma LEF opgestart, met ondersteuning vanuit wetenschappelijk onderzoek. LEF is een programma geïnspireerd op het IJslandse model voor een gezonde en gelukkige samenleving, waarin overmatig middelengebruik en verslavingen worden voorkomen/bestreden door een brede bottom-up benadering die zijn wortels heeft in onze eigen samenleving. De impact hiervan is in potentie groot, en zal bij voldoende aansluiting vanuit de bevolking een stevige impact hebben. Daarom is investeren voor de lange termijn belangrijk: het programma verdient een stevige basis en verankering binnen het sociaal domein en onze samenleving, met een passend communicatieprogramma.

Nadere toelichting

Binnen het veiligheidsdomein maken we gebruik van een brede integrale visie en werkwijze. Hierbij vormt preventief beleid en handelen te allen tijde ons uitgangspunt. Daar waar geen respect is voor onze waarden en normen treden we handhavend op. En zetten zo de bestaande kaders kracht bij. Preventie en repressie gaan hand-in-hand bij onze brede benadering van het veiligheidsdomein.

Ons preventieve beleid is ondergebracht in programma 5: Sociaal Domein/Samenleving. De hieronder beschreven activiteiten maken onderdeel uit van het handhavingsbeleid van programma LEF.

Doelen en ambities

Alcoholontmoediging en drugsbestrijding dragen bij aan een veiligere en gezondere samenleving. Daarnaast geven we hiermee als lokaal bevoegd gezag het signaal af dat we alcohol- en drugsmisbruik niet accepteren als maatschappelijke fenomeen.

Wat wilden we daarvoor doen

Programma LEF
Het tegengaan van alcohol- en middelengebruik door minderjarigen is een speerpunt van het programma LEF. LEF is niet alleen handhavend, maar is ook bedoeld om het denken over alcoholgebruik door jeugd te veranderen. Daarbij wordt ook de horeca als partner gezien, en wordt LEF in overleg met deze bedrijfstak uitgerold. Er zijn afspraken over de ‘huisregels’ die de horeca hanteert, en er is regelmatig overleg tussen de brancheorganisatie KHN, de politie en de gemeente. De rol van de ouders zal nadrukkelijker en meer concreet inhoud moeten krijgen bij de vermindering van het alcohol en middelengebruik van hun kinderen.

De gemeente voert binnen horecazaken controles uit op schenken aan minderjarigen (de zgn. leeftijdscontroles’). Voor deze controles worden ‘mysterie shoppers’ ingezet, die uitproberen waar een minderjarige drank kan kopen.
In het kader van het programma LEF (tegengaan van middelengebruik) wordt ook gebruik gemaakt van een narcoticahond (een speurhond die getraind is op het ruiken van drugs).

Optreden tegen drugs / drugsproductie
Tussen het OM, de politie en de gemeente geldt een ‘hennepconvenant’. Dit regelt de samenwerking en de informatie-uitwisseling bij het vinden van hennepkwekerijen of productievoorzieningen voor andere drugs.

De gemeente kan, bij vondst van drugs in een pand, tot (tijdelijke) sluiting van dit adres overgaan. Uiteraard met mede weging van feiten en omstandigheden. Verder wordt de regionale aanpak tegen dealende jeugd (harddrugs) lokaal uitgewerkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoering programma LEF
Kort samengevat gaat LEF over het terugdringen van middelengebruik door jongeren tot 18 jaar. Daarvoor organiseren we onder andere alternatieve activiteiten op vrijdag- en zaterdagavond. Ook dit jaar heeft het programma geleden onder de coronamaatregelen. De beperkende maatregelen hebben niet alleen invloed gehad op het aantal activiteiten, maar ook op onderzoek en handhaving. Hierdoor zijn we min of meer in een pauzestand gezet.

Onder de noemer ‘Weekend Fun Nights’ (WFN) organiseert LEF alternatieve activiteiten. Tussen alle lockdowns door was WFN een groot succes. Ondanks de beperkingen werden ieder weekend gemiddeld vijf activiteiten georganiseerd door de aangesloten organisatoren. Dit heeft geresulteerd in meer dan 1.000 aanmeldingen van jongeren voor de alternatieve activiteiten. Al met al een mooi resultaat in een moeilijk jaar.

Drugsbestrijding
In 2021 zouden we de narcoticahond inzetten om te controleren bij evenementen. Door corona konden er geen evenementen plaatsvinden. Als er in 2022 weer evenementen gaan plaatsvinden, staat dit opnieuw gepland.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43