Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2020

2021

2021

2021

2021

Lasten

-5.583

-5.308

-5.608

-5.446

161

Baten

550

335

614

677

63

Totaal vóór mutaties reserves

-5.033

-4.973

-4.993

-4.770

224

Toevoeging reserves

-45

0

-542

-542

0

Onttrekking reserves

70

1

552

536

-16

Totaal na mutaties reserves

-5.008

-4.972

-4.983

-4.776

207

Bedragen * €1.000

Omschrijving

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

-133

0

-133

-134

0

-134

0

2.02

APV en bijzondere wetten

-209

19

-191

-214

9

-205

-14

2.03

Integrale Veiligheid

-937

59

-878

-802

67

-735

143

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

-2.909

146

-2.763

-2.860

142

-2.718

45

2.05

KCC/Burgerzaken

-1.419

390

-1.029

-1.437

459

-978

51

2.99

Mutaties reserves pg2

0

0

0

0

0

0

0

Totaal vóór mutaties reserves

-5.608

614

-4.993

-5.446

677

-4.770

224

Mutaties reserves

-542

552

10

-542

536

-6

-16

Totaal na mutaties reserves

-6.150

1.167

-4.983

-5.988

1.213

-4.776

207

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.  

Product 2.02 APV en bijzondere wetten
Per saldo is sprake van een overschrijding van € 14.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door minder legesopbrengsten als gevolg van corona. Minder evenementen betekent namelijk minder ontheffingen artikel 35 DHW, plaatsen van aankondigingen e.d. Voor die zaken zijn leges verschuldigd (evenementen zelf niet).

Product 2.03 Integrale Veiligheid
Het budget voor integrale veiligheid is niet volledig benut. Er is sprake van een onderschrijding van € 143.000. De voornaamste afwijkingen van de ramingen worden toegelicht:

Cameratoezicht (€ 24.500 voordelig)
Vanwege Corona is de horeca een groot deel van het jaar verplicht gesloten geweest en was het ‘cameragebied’ veel rustiger dan normaal. In deze periode is in de cameracentrale niet ‘live’ uitgekeken door een observant. Er zijn daarom minder personeelskosten in rekening gebracht.

Handhaving project Lef (€ 15.300 voordelig)
Vanwege de verplichte sluiting van de horeca, zijn in deze sector minder leeftijdscontroles en géén controles met een drugshond geweest. Daarom zijn er voor handhaving in verband met het LEF-programma veel minder uitgaven geweest.

Handhaving openbare ruimte (€ 16.800 voordelig)
Het onderdeel handhaving openbare ruimte is in 2021 binnen de begroting uitgevoerd, voor wat de reguliere inzet betreft. Vanwege Corona kon een groot aantal evenementen geen doorgang krijgen, waaronder de traditionele kermissen in Edam en Volendam. Er zijn daarom geen kosten geboekt in verband met de ondersteuning van die evenementen vanuit handhaving en daarvoor benodigde capaciteit.

Integrale Veiligheid (€ 75.200 voordelig )
Om de kapitaallasten van de nieuwe reddingsboot af te dekken van het Reddingsstation Warder was rekening gehouden met een bedrag van maximaal € 40.000. Dit is in werkelijkheid op € 20.000 uitgekomen. Dat betekent een voordeel van € 20.000. Voor de aanpak van corona zijn ook werkzaamheden zoals de inhuur van extra capaciteit of kosten voor verschillende onderwerpen doorbelast naar de regio. Daarnaast hebben we onderschreden op het budget voor bijdragen aan regionale samenwerkingspartners.

Jongerenwerk (€ 13.700 voordelig)
Jongerenwerk is begroot op € 90.000. Ook hier geldt dat vanwege Corona (sluiting van voorzieningen en beperkingen voor bijeenkomsten) minder ondersteuning van jongerenwerk rondom het LEF-programma en evenementen noodzakelijk was.

Buurtbemiddeling (€ 16.000 voordelig)
Voor het product Buurtbemiddeling maakt de gemeente gebruik van de diensten van de Stichting BeterBuren. Woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie financieren gezamenlijk voor 20% bij. Buurtbemiddeling is een succes en lijkt in een maatschappelijke behoefte te voorzien. Het aantal casussen is drie maal meer dan tevoren ingeschat. Het is niet duidelijk welk deel van die grotere vraag aan Corona toe te schrijven is (door het verplichte thuis zijn en extra stress) en wat de structurele component is.

Product 2.04 Crisisbeheersing en Brandweer
Het budget voor crisisbeheersing en brandweer is niet volledig benut. In totaal is sprake van een onderschrijding van € 45.000. De voornaamste oorzaken zijn:

Veiligheidsregio Z-W € 55.000 (voordelig)
Er is budget geraamd voor de intergemeentelijke crisisorganisatie i.v.m. Covid-19 (met name voor externe inhuur bij de VrZW) van € 120.000. Hiervoor is een afrekening van € 65.000 ontvangen. Het werkelijke bedrag wordt onttrokken aan de reserve Coronafonds.

Diverse brandweerkazernes
De verschillende budgetten voor de diverse brandweerkazernes hebben geringe nadelige afwijkingen, welke optellen tot € 11.400 nadelig.

Product 2.05 KCC / Burgerzaken
Het budget voor KCC / Burgerzaken kent op onderdelen afwijkingen, maar per saldo resulteert een afwijking van € 51.000 voordelig:

Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan aanvankelijk gedacht. De nieuwe ID kaart (met vingerafdruk) kost iets meer (per saldo € 10.200 hogere opbrengst dan geraamd). Er zijn meer rijbewijzen verstrekt. In 2020 is de geldigheid van rijbewijzen, in verband met Corona, verlengd met 7 maanden. Deze aanvragen zijn in 2021 verwerkt. Hierdoor zijn de opbrengsten per saldo € 43.400 hoger dan geraamd.

Mutaties reserves
De werkelijke onttrekking aan de reserve Coronafonds ter dekking van de intergemeentelijke crisisorganisatie is
€ 16.000 lager dan geraamd.

In de paragraaf coronagevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen, die ontstaan zijn in het kader van corona.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 6.150
Gerealiseerd € 5.988
Afwijking € 161
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43