Bestuur

Speerpunten

Portefeuillehouder Participatie: Hans Schütt

Coalitieakkoord

Wijk- en dorpsraden spelen een belangrijke rol tussen inwoners en gemeente. Deze vorm van burgerparticipatie zal ook in de toekomst verder aangemoedigd worden.
Doelen:

 • Een goede samenwerking waarin gemeente en burger(initiatieven) elkaar weten te vinden en versterken
 • Gevraagde en ongevraagde adviezen vanuit de kernen
 • Podium voor voorlichting

Nadere toelichting

Participatie (binnen de kaderstellende rol van de gemeenteraad) speelt een steeds belangrijkere rol in beleidsontwikkeling en uitvoering.

De Omgevingswet nodigt mensen nadrukkelijk uit deel te nemen aan het opstellen van een omgevingsvisie. Het is van belang om als gemeente bij onderhoud van wegen en groen omwonenden te betrekken. Ook bij sociale beleidsontwikkeling hebben inwoners een stem.

Participatie speelt breed binnen onze gemeente (inwoners en ondernemers). We benaderen participatie zoveel mogelijk multidisciplinair, tegelijkertijd is het maatwerk. Per onderwerp moeten we bekijken welke vorm het beste past. De visie Participatiebeleid 2020 wordt nauw verbonden aan onze communicatievisie.

Participatie is van oorsprong vooral overheidsparticipatie. De inspraak in het Sociale Domein hebben we inmiddels gedeeltelijk geformaliseerd:

 • In 2016 is de Verordening Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld.
 • In 2017 is de Koepel Sociaal Domein geïnstalleerd. Deze Koepel geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat over gemeentelijke activiteiten in de samenleving.
 • Voor vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties organiseren we netwerkbijeenkomsten.
 • De voorzitters of bestuursleden van de belangenverenigingen hebben elk kwartaal de gelegenheid om met ons in gesprek te gaan (ter versterking van de vitaliteit van de dorpskernen).
 • Initiatiefnemers kunnen zich tot ons wenden om met ons in gesprek te gaan.

In 2020 heeft de gemeenteraad de visie Participatiebeleid 2020 vastgesteld. Met deze visie beschrijven we welke spelregels we willen hanteren. We bieden ruimte aan participatie in een vroeg stadium, dus ruim voordat plannen verder gestalte krijgen. De visie sluit aan bij de Omgevingswet die naar verwachting in 2023 ingaat. In de toekomst zijn initiatiefnemers verantwoordelijk voor het participatieproces. Dit kunnen projectontwikkelaars zijn, maar ook de gemeente. De gemeente faciliteert het proces onder meer met een leidraad en met voorbeelden van participatie.

Doelen en ambities

We gaan inwoners en hun vertegenwoordigers, ondernemers, (wettelijke)adviesraden en organisaties betrekken bij de totstandkoming van ons beleid en plannen. We bieden hierbij ruimte om initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren en te faciliteren. Daarbij maken we optimaal gebruik van hun eigen kracht. En sluiten we aan op overlegstructuren die in het verleden al hun succes hebben bewezen, zoals het periodieke overleg met de participatieraad. Dit overleg is gebouwd op:

 • Vroegtijdige uitwisseling van informatie,
 • Vroegtijdige betrokkenheid bij beleidsontwikkeling,
 • Heldere en duidelijke communicatie en afspraken over de werkwijze,
 • Gelijkwaardigheid van partijen.

Wat wilden we daarvoor doen

 • We stimuleren inwonersinitiatieven.
 • We versterken inwonersparticipatie vanuit de directe leefomgeving.
 • We stimuleren inwonersparticipatie door een projectmatige aanpak.
 • We formaliseren inwonersparticipatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Formaliseren van de inwonersparticipatie

Op 9 juni hebben we een convenant ondertekend met de dorpsraden Beets, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Warder en Wijkraad Oude Kom. Het convenant beschrijft hoe de raden functioneren en wat de relatie tussen de gemeente, de wijk- en dorpsraden en het gezamenlijke dorpsradenoverleg (GDO) is. Het GDO heeft sinds september een onafhankelijk voorzitter. Het secretariaat en de vergaderlocatie rouleren.

Eind 2021 kreeg ook Schardam officieel een dorpsraad. De leden van de dorpsraad namen al ruim voor die tijd actief deel aan het GDO. Ook de Purmer, waar een dorpsraad in oprichting is, is regelmatig vertegenwoordigd in het GDO. De actieve inzet van bewoners in de Purmer krijgt een extra impuls door hun inspanningen voor de viering van 400 Jaar Purmer in 2022. Mogelijk wordt ook in Etersheim in 2022 een dorpsraad opgericht.

Het GDO kwam in 2021 zeven maal bij elkaar. Er is onder andere een gevraagd advies uitgebracht over de Horecavisie.

Gehonoreerde inwonersinitiatieven

We hebben als gemeente meerdere inwonersinitiatieven gehonoreerd, te weten:

 • Renovatie steiger Kanovereniging Edam.
 • Oprichting stichting Purmer 400 Jaar.
 • Vervaardiging en plaatsing beeld ‘Veenus’ door Rob Cerneüs bij Warder.
 • Aanschaf bedieningspaneel en onderhoud dorpshuis Hobrede.
 • Renovatie brandweerhuisje Beets.
 • Vervaardiging en verlichting van twee wandfoto’s in de Oude Kom Volendam.
 • Plaatsen van aankondigingsborden 400 jaar Purmer bij zeven toegangswegen.
 • Feestelijke oprichting Dorpsraad Schardam.
 • Zwemsteiger Middelie.

Het grote aantal initiatieven dat we in 2021 hebben gehonoreerd , hangt samen met het vrijvallen van de voormalige reserve vitalisering kernen ultimo 2021. Hier bekostigen we initiatieven uit die nog dit jaar zijn ingediend. Vanaf 2022 is voor dit soort initiatieven een regulier budget beschikbaar. Dit wordt deels verdeeld op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies. Daarnaast blijft een budget beschikbaar voor initiatieven die niet in de subsidieregeling passen.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43