Bestuur

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2020

2021

2021

2021

2021

Lasten

-15.562

-15.397

-15.450

-15.485

-35

Baten

177

33

43

210

167

Totaal vóór mutaties reserves

-15.385

-15.364

-15.406

-15.275

131

Toevoeging reserves

-410

-350

-480

-480

0

Onttrekking reserves

462

1.244

1.162

1.141

-21

Totaal na mutaties reserves

-15.333

-14.469

-14.724

-14.614

110

Bedragen * €1.000

Omschrijving

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

1.01

Algemeen bestuur

-675

0

-675

-583

0

-583

93

1.02

Dagelijks bestuur

-837

33

-804

-762

47

-716

88

1.03

Regionale samenwerking

-251

0

-251

-239

0

-239

12

1.04

Rekenkamer

-38

0

-38

-31

0

-31

7

1.05

Burgerparticipatie

-155

0

-155

-113

0

-113

41

1.06

Communicatie en voorlichting

-337

0

-337

-368

0

-368

-31

1.07

Overhead

-13.157

10

-13.147

-13.389

163

-13.225

-78

1.99

Mutaties reserves pg1

0

0

0

0

0

0

0

Totaal vóór mutaties reserves

-15.450

43

-15.406

-15.485

210

-15.275

131

Mutaties reserves

-480

1.162

682

-480

1.141

661

-21

Totaal na mutaties reserves

-15.930

1.206

-14.724

-15.965

1.351

-14.614

110

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.  

Product 1.01 Algemeen Bestuur
Het saldo op het product Algemeen bestuur is € 93.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat  de kosten van verhuizing en inrichting van de raadszaal naar de PX lager zijn uitgevallen.

Product 1.02 Dagelijks Bestuur
Het saldo op het product Dagelijks bestuur is € 88.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de nieuwe cao voor de rijksambtenaren, waaronder de wethouders vallen, pas per 1 juli 2021 is ingegaan. In de begroting was in de lasten rekening gehouden met een nieuwe cao per 1 januari 2021. Er is dus een half jaar sprake geweest van onderbesteding op de raming personele uitgaven. Daarnaast zijn de reis- en verblijfskosten lager uitgevallen en is de pensioenuitkering aan gewezen wethouders lager uitgevallen door het overlijden van een belanghebbende gewezen wethouder.

Product 1.03 Regionale samenwerking
Jaarlijks worden door de 8 gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland projecten aangewezen die betaald worden uit de zogenaamde SRA-gelden, de gelden die onder de gemeenten verdeeld zijn na de opheffing van de Stadsregio Amsterdam. De gemeente Zaanstad geldt hiervoor als 'voor-financierder', waardoor de afrekeningen in latere jaren zullen komen. De gemeente Edam-Volendam heeft bedongen dat voor ieder afzonderlijk project toestemming moet worden gegeven alvorens als co-financier op te treden. Op 31 december 2021 resteert hier nog een bedrag van € 12.000, waarvan wordt voorgesteld dit bedrag naar 2022 over te hevelen ten behoeve van (de ontwikkeling van) een aantal gezamenlijke projecten in 2022 (en later). Deze projecten zijn vastgesteld in de diverse portefeuillehoudersoverleggen Zaanstreek-Waterland en middels een begroting vastgesteld in de diverse colleges.

Product 1.05 Burgerparticipatie
Ook in 2021 heeft de gemeente de dorps- en wijkraden ondersteund en meerdere burgerinitiatieven gehonoreerd. Dit zal in 2022 zijn vervolg krijgen middels de in 2020 nieuw opgestelde Nota Participatiebeleid Edam-Volendam en nog verder worden uitgebouwd. Het grote aantal initiatieven, dat we in 2021 hebben gehonoreerd, hangt samen met het vrijvallen van de voormalige reserve vitalisering kernen ultimo 2021. Uit het vrijgevallen bedrag bekostigen we, in overleg met de dorpsraden, initiatieven die in 2021 zijn ingediend. Nog niet alle initiatieven zijn uitgevoerd. Hierdoor laat het budget voor burgerparticipatie een onderschrijding zien van € 39.000. In de Winternota hebben wij voorgesteld het resterende bedrag over te hevelen naar 2022 (via bestemming resultaat), zodat de in 2021 ingediende initiatieven in 2022 kunnen worden uitgevoerd.

Product 1.06 Communicatie en voorlichting
Het saldo op dit product is in totaal € 31.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft meerdere redenen.

(Burger-)communicatie en voorlichting
Het budget is per saldo onderschreden met € 19.000.

Ook 2021 was weer een bijzonder jaar waarin we voor veel uitdagingen hebben gestaan. Misschien nog wel grotere uitdagingen dan in het jaar ervoor. De communicatie heeft voor een groot gedeelte in het teken gestaan van crisiscommunicatie rondom Covid-19 en de regelingen die daarvoor in het leven zijn geroepen voor inwoners en ondernemers. We hebben vanuit de rijksoverheid met regelmaat het verzoek gehad de ‘grote’ advertenties, die uitgegeven worden na elke persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen, te delen in onze lokale media. Die extra ruimte hebben we elke keer moeten inkopen bij de drie kranten die onze gemeente rijk is. Omdat het bijna elke keer om advertenties gaat die een halve of ruim een kwart pagina in beslag nemen is het logisch dat de kosten gaan oplopen. Dit is niet vooraf begroot. Tel daarbij op dat de advertentieprijzen, i.v.m. de stijgende grondstofprijzen voor de printmedia, ook hoger zijn geworden. Daar zijn we ook voor reguliere communicatie mee geconfronteerd en verklaart ook waarom de kosten hoger zijn uitgevallen. Daarnaast zijn er campagnes gecontinueerd op het gebied van onder andere duurzaamheid, de vermindering van afval, herontwikkeling Julianaweg, Derde Ontsluitingsweg en tal van andere projecten. Dit nog los van de ‘going concern’ en de continue output richting lokale, regionale en ook landelijke media. Want Edam-Volendam is altijd nieuws. En we worden wat dat betreft ook altijd in negatieve zin ‘gezocht’ door alle media. En dat hebben we helaas ook afgelopen jaar weer genoeg gemerkt.

In 2020 hebben we, zoals destijds aangegeven, een aantal zaken doorgeschoven naar 2021. Zo hebben we medio 2021 de software aangeschaft voor online participatie en het monitoren van klanttevredenheid. Een groot voordeel van deze tool/software is dat deze gebruikt kan worden voor participatievraagstukken. Het is dan ook mogelijk om online een specifieke uitvraag te doen, tot op wijkniveau. Dit sluit aan bij de uitvoering van de recent vastgestelde participatienota. De onderschrijding komt voort uit dat we nog geen stappen hebben gezet in de realisatie van een eigen huis-aan-huis krant. In de krant zouden we onderwerpen waar we dagelijks vele uren in investeren voor onze inwoners behandelen. Het vertellen van ons verhaal om de inwoners van de gemeente nog meer te laten zien ‘wat de gemeente doet voor u’. Ook voor 2021 is vooralsnog gekozen voor een reguliere klassieke gemeentegids zoals bij velen bekend.

Gemeentelijke website
De aanbesteding van een nieuwe website voor de gemeente en de dubbele kosten voor zowel de oude als de nieuwe website hebben ervoor gezorgd dat het budget voor de gemeentelijke website dit jaar met € 50.000 is overschreden.

Product 1.07 Overhead
De overschrijding op het product Overhead bedraagt € 78.000. De lasten op dit product vallen € 231.000 hoger uit dan was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor ict en vorming en opleiding. De overschrijding van € 107.000 voor ict wordt veroorzaakt door de stijgende prijzen van softwarepakketten en het aantal nieuwe medewerkers dat wordt voorzien van middelen om ook thuis te kunnen werken. Het budget voor Vorming en opleiding heeft te lijden onder het hoge verloop van medewerkers bij de gemeente. Een hoger verloop resulteert in meer instroom van nieuwe medewerkers. Nieuwe instroom leidt tot noodzakelijk in te zetten opleidingen en trainingen. Ook is het verder optimaliseren en uitbreiden van de Edam-Volendam academie onderdeel van de overschrijding van het budget. De totale overschrijding van het budget voor Vorming en opleiding bedraagt € 128.000.

De inkomsten op het product Overhead zijn € 153.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vangnetuitkeringen van het UWV in het kader van Wet arbeid en zorg (Wazo) en de loonkostensubsidies die zijn ontvangen voor onze medewerkers.

Mutaties reserves
Het verschil in de mutaties reserve bedraagt € 21.000 nadelig.

In de paragraaf corona gevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 15.930
Gerealiseerd € 15.965
Afwijking € -35
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43