Bestuur

Speerpunten

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Coalitieakkoord

De samenwerkingsverbanden waaraan Edam-Volendam deelneemt zijn divers. Er is sprake van veel bestuurlijke drukte. In allerlei samenwerkingsverbanden is sprake van een actuele dynamiek. Het college hanteert een aantal criteria bij haar positiebepaling. Ze willen hierbij een volwaardige rol vervullen, goede relaties met de buurgemeenten onderhouden, vroegtijdig geïnformeerd zijn en aan tafel te zitten, met zo weinig mogelijk bestuurlijke drukte en structuren, met aandacht voor de diverse overlappingen.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

  • Goede onderlinge relaties met mede-overheden.
  • Actief bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen c.q. het voortouw nemen.
  • Vroegtijdig geïnformeerd zijn over voor Edam-Volendam relevante ontwikkelingen.

Wat wilden we daarvoor doen

  • Actief deelnemen aan regionale ontwikkelingen
  • Bestuurlijk participeren aan platform- en portefeuillehoudersoverleggen
  • Uitvoering geven aan convenant met MRA
  • Participeren in de regionale ontwikkeling van de RES, deelnemen aan de Corridorstudie A7 alsmede de doorontwikkeling van de 'Hoornse Lijn' en Bereikbaar Waterland.
  • Actief betrokken bij de Vervoerregio, GGD Zaanstreek-Waterland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 'Allen voor een' en in de Regioraad.
  • Ambtelijke ondersteuning in de regio.   

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben actief deelgenomen aan de regionale overleggen en onze inbreng geleverd voor de verschillende inhoudelijke speerpunten zoals hierboven beschreven. We zijn een van de voortrekkers op het terrein van Zorg en Veilig. Daarnaast bieden we ambtelijk een belangrijke ondersteunende en coördinerende rol ten behoeve van de transparantie in alle samenwerkingsverbanden. En zijn raadsleden actief in de Vervoersregio Amsterdam, wat veel betekent qua invloed en informatiepositie. Daarmee zijn onze voornemens ruimschoots bereikt.

De gemeente Edam-Volendam is voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken (hierna: PHO EZ) in de regio Zaanstreek-Waterland. Vanuit die rol neemt onze gemeente tevens deel aan het MRA-brede Platform Economie. En waren we nauw betrokken bij de oprichting van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM). De ROM moet onze ondernemers in staat stellen hun bedrijfsvoering te verduurzamen, mogelijk in combinatie met een verplaatsing naar het bedrijventerrein in oprichting in de Purmer. In het PHO EZ zijn afspraken gemaakt om als regio een belangrijke speler te worden in houtbouw. Een onderwerp dat past bij onze regionale traditie en de kwaliteiten van de bouw- en aannemersbedrijven in onze gemeente.

In 2021 zijn de nieuwe samenwerkingsafspraken MRA bekrachtigd. Deze vormen de afronding van een tweejarig traject waarin de governance van de MRA opnieuw is ingericht. Burgemeester Sievers was tot eind 2021 lid van de Regiegroep MRA en is vanaf 2022 lid van de Algemene Vergadering van de MRA. Edam-Volendam heeft in 2020 het voortouw genomen om met de regio een ‘propositie Zaanstreek-Waterland’ te schrijven. Deze propositie bevat een samenvatting van het aanbod en de ambities van de regio. Dit traject is in 2021 afgerond. Met de regio wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld om onze doelen samen met de MRA en provincie zo goed mogelijk te realiseren.

Tot slot zijn er regionale raadsbijeenkomsten georganiseerd door alle griffiers.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43