Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Bedragen * € 1.000
Programma

Begroot totaal

Begroot incidenteel

Begroot structureel

Realisatie totaal

Realisatie incidenteel

Realisatie structureel

1 Bestuur

682

576

106

661

555

106

2 Publiek, veiligheid en JZ

10

10

-

-6

-6

-

3 Ruimtelijke ontwikkeling

-167

-205

38

-306

-344

38

4 Ruimtelijk beheer

1.259

343

916

302

-614

916

5 Sociaal domein/samenleving

1.834

1.346

488

1.530

1.042

488

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

-712

-712

-

-725

-725

-

Totaal

2.906

1.358

1.548

1.456

-92

1.548

De structurele mutaties hebben betrekking op de kapitaallastenreserve afgesloten kredieten, en sluiten aan met de begroting. De toelichting op verschillen tussen begrote en gerealiseerde incidentele mutaties is opgenomen in het hoofdstuk "incidentele baten en lasten per product".

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43