Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Bedragen * € 1.000

Begrotingswijziging

Omschrijving

Bedrag

Primitieve begroting

Stand primitieve begroting 2021

90.000

Winternota 2021

Aframing onvoorzien ten gunste van saldo begroting

-90.000

Stand per 31-12-2021

0

In 2021 is geen sprake geweest van onvoorziene uitgaven ten laste van het onvoorziene uitgaven budget.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43