Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

In het overzicht hierna is per programma aangegeven welk deel van het programmasaldo - gesplitst in het saldo baten en lasten en het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves - betrekking heeft op incidentele baten en lasten. Op basis hiervan ontstaat inzicht in het structureel saldo per programma.

Bedragen * € 1.000
Programma 1

Bijgestelde begroting

Realisatie
2021

Verschil

Toelichting

Saldo baten en lasten

-15.406

-15.275

131

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

682

661

-21

Saldo na bestemming

-14.724

-14.614

110

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

914

453

-461

1

Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)

-576

-555

21

Structureel saldo

-14.386

-14.715

-329

Bedragen * € 1.000
Programma 2

Bijgestelde begroting

Realisatie
2021

Verschil

Saldo baten en lasten

-4.993

-4.770

223

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

10

-6

-16

Saldo na bestemming

-4.983

-4.776

207

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

63

-12

-75

2

Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)

-10

6

16

Structureel saldo

-4.930

-4.782

149

Bedragen * € 1.000
Programma 3

Bijgestelde begroting

Realisatie
2021

Verschil

Saldo baten en lasten

-1.912

-1.568

344

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-167

-306

-139

Saldo na bestemming

-2.079

-1.874

205

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-438

-155

283

3a

Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)

206

344

138

3b

Structureel saldo

-2.312

-1.685

627

Bedragen * € 1.000
Programma 4

Bijgestelde begroting

Realisatie
2021

Verschil

Saldo baten en lasten

-6.638

-6.041

597

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.259

302

-957

Saldo na bestemming

-5.379

-5.739

-360

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.901

1.882

-19

4a

Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)

-343

614

957

4b

Structureel saldo

-3.821

-3.244

577

Bedragen * € 1.000
Programma 5

Bijgestelde begroting

Realisatie
2021

Verschil

Saldo baten en lasten

-30.385

-29.021

1.364

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.834

1.530

-304

Saldo na bestemming

-28.551

-27.491

1.060

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.705

345

-1.359

5a

Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)

-1.346

-1.042

304

5b

Structureel saldo

-28.192

-28.187

5

Bedragen * € 1.000
Programma 6

Bijgestelde begroting

Realisatie
2021

Verschil

Saldo baten en lasten

56.347

57.984

1.637

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-712

-725

-13

Saldo na bestemming

55.635

57.259

1.624

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-1.129

-2.349

-1.219

6

Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)

712

725

13

Structureel saldo

55.217

55.635

418

Bedragen * € 1.000
Totaal

Bijgestelde begroting

Realisatie
2021

Verschil

Saldo baten en lasten

-2.987

1.309

4.296

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2.906

1.456

-1.450

Saldo na bestemming

-81

2.766

2.847

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

3.015

165

-2.850

Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)

-1.358

92

1.450

Structureel saldo subtotaal

1.576

3.022

1.446

7

Toelichting

Met betrekking tot de verantwoording van de incidentele baten en lasten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.  

1: De belangrijkste afwijking heeft betrekking op de incidenteel geraamde salariskosten voor Veiligheid en ruimtelijke projecten. Het is niet gelukt de tijdelijke vacatures in te vullen, wat voor een afwijking van € 315.000 zorgt. Daarnaast zijn de incidentele kosten voor inkoop € 63.000 lager uitgevallen. Er was een hogere opbrengst uit detachering verwacht, deze is € 48.000 lager uitgekomen.

2: De afwijking wordt met name veroorzaakt doordat de extra kosten voor corona € 55.000 lager zijn uitgekomen dan geraamd.

3a: De belangrijkste afwijking wordt veroorzaakt door een lagere winstneming van de GREX en overige grondexploitaties. Daarnaast is het Wijk Uitvoeringsprogramma uitgesteld, welke een afwijking € 266.000 verklaart.

3b: Het verschil in gerealiseerde reservemutaties op programma 3 wordt met name veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen en het doorschuiven van activiteiten voor de omgevingswet, van in totaal € 574.000. Daarnaast is de toevoeging aan de reserve grondexploitatie € 435.000 lager dan begroot.

4a: Voor het verleggen van de CAI-infra waren incidentele lasten geraamd, maar de uitvoering is uitgesteld naar 2022, waardoor een afwijking van € 47.000 wordt veroorzaakt.

4b: Het verschil in gerealiseerde reservemutaties op programma 4 wordt met name veroorzaakt door een onderbesteding op het groot onderhoud wegen. De reserve wordt onttrokken tot het niveau van gepleegd onderhoud, dit is € 817.000 lager dan begroot.

5a: Het verschil in de gerealiseerde baten en lasten zit met name in een incidentele bate van € 1,2 mln. als gevolg van de afwikkeling van oude schuldposities, welke niet was begroot. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de financiële analyse op productniveau van programma 5 in het jaarverslag.

5b: Het verschil in gerealiseerde reservemutaties op programma 5 wordt met name veroorzaakt door onderbestedingen op groot onderhoud van de binnen - en buitensportaccommodaties. De reserves worden onttrokken tot het niveau van gepleegd onderhoud, dit is in totaal € 191.000 lager dan begroot.

6: Het verschil in de gerealiseerde baten en lasten zit met name in een incidentele bate van € 1,2 mln. als gevolg van de vrijval voorziening Pius X, welke niet was begroot. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de voorzieningen in de jaarrekening.

7: Het gerealiseerd structureel saldo is € 3,0 mln. positief. Dit ligt € 1,5 mln. boven het begrote structureel saldo wat een positief beeld geeft. Op basis van het document 'verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten', een handreiking uit 2021, zijn baten en lasten slechts in uitzonderingssituaties als incidenteel aan te merken. Bij het begroten is dit onderscheid niet altijd goed gemaakt, terwijl bij de realisatie kritisch is gekeken naar het karakter van incidentele baten en lasten. Voor de begroting van 2023 zal hier scherper op worden gestuurd en mogelijk wordt de definitieve begroting van 2022 nog bijgesteld op dit punt. Hierdoor kan in de toekomst ook beter gestuurd worden op basis van deze cijfers.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43