Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Verantwoordingsmodel WNT 2021

WNT-verantwoording 2021 gemeente Edam-Volendam

De WNT is van toepassing op gemeente Edam-Volendam. Het voor gemeente Edam-Volendam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,-. De gemeente Edam-Volendam is een lokale overheid op wie het algemeen bezoldigingsmaximum van toepassing is.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling.

Gegevens 2021

H. van der Woude

M. van Essen-de

Bedragen * € 1

Boer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactie in fte)

1,000

0,722

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

118.341

63.841

Beloningen betaalbaar op termijn

21.656

11.864

Subtotaal

139.997

75.705

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

209.000

150.940

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

-

Bezoldiging

139.997

75.705

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2020

H. van der Woude

M. van Essen-de

Bedragen * € 1

Boer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactie in fte)

1,000

0,722

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

113.078

63.144

Beloningen betaalbaar op termijn

20.167

11.215

Subtotaal

133.245

74.359

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

201.000

145.162

Bezoldiging

133.245

74.359

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43