Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Speerpunten

Portefeuillehouder: Hans Schütt, Wim Runderkamp (vastgoed)

Coalitieakkoord

  • Wij streven naar een goed, gezond en transparant financieel beleid, waarbij risico's in kaart zijn en gemonitord worden en het inkoop- en aanbestedingsbeleid voldoet aan de richtlijnen.
  • Wij streven naar 'grip' op ons vastgoed. Verkoop van vastgoed is daarbij geen doel op zichzelf, net zo min als behoud van het eigendom.  

Nadere toelichting

De gemeente Edam-Volendam streeft er naar om meerjarig een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Doelen en ambities

De doelen van de gemeente zijn beschreven in de verschillende programma’s. De dekking van de uitgaven die noodzakelijk zijn om deze doelen te bereiken komen uit verschillende bronnen. Naast de specifieke bronnen beschikt de gemeente over algemene dekkingsmiddelen zoals hierboven beschreven.  
Met deze meerjarige begroting wordt de doelstellingen van de gemeente bereikt met een zo laag mogelijk niveau van lokale heffingen.

Het vastgoed van de gemeente dient meerdere doelen. Inmiddels is beleid vastgesteld waarop gestuurd kan worden. De implementatie van dit beleid is voorzien voor de komende jaren en zal blijvend aandacht hebben.

Wat wilden we daarvoor doen

  • Implementatie van het vastgoedbeleid en het vastgoedbeheer.
  • Uitvoering geven aan  het meerjarig onderhoudsprogramma voor vastgoed, waarin duurzaamheid een aandachtspunt is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Financieel beleid
Het college streeft naar een goed, gezond en transparant financieel beleid. Vijf maal per jaar vindt hierover overleg plaats met de Commissie Planning Control Audit en Risk. We behandelen naast de reguliere documenten zoals de begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages ook de financiële beleidsstukken inhoudelijk. Deze inhoudelijke voorbespreking vindt plaats vóór de besluitvormende behandeling in de gemeenteraad.

Belangrijke ontwikkelingen in 2021

Nota Reserves en Voorzieningen
In 2021 is de Nota Reserves en Voorzieningen herzien. Met deze nota geven we gevolg aan aanbevelingen van de controlerende accountant. Dit doen we om meer transparantie en ordening aan te brengen in het aantal reserves en voorzieningen van de gemeente. Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen.

Financiële Verordening
Als gevolg van nieuwe inzichten, evaluatie en aanscherping van intern beleid, diverse wetswijzigingen en vereisten van de provincie Noord-Holland als toezichthouder, bleek het noodzakelijk de Financiële Verordening van onze gemeente te herijken. Tegelijk is de verordening aangepast aan het VNG-model. Op 16 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe Financiële Verordening.  

Met de vaststelling van bovenstaande beleidsstukken heeft het college twee belangrijke beleidsstukken laten vaststellen. Dit als onderdeel van het totale financiële beleid van de gemeente.

Vastgoed

We hebben de implementatie van het vastgoedbeleid voortgezet. Onderdeel hiervan was het actualiseren van de lopende huurovereenkomsten van ons vastgoed. Uitgangspunt is dat we alleen nog huurovereenkomsten overhouden die voldoen aan de landelijke standaard, het ROZ-model.

In totaal hebben we 42 huurovereenkomsten, waarvan:

  • 26 (62%) actueel zijn en ingericht volgens het ROZ-model.
  • 6 (14%) verouderd zijn. Deze actualiseren we bij de eerstvolgende mogelijkheid naar het ROZ-model.
  • 10 (24%) aflopen binnen afzienbare tijd, binnenkort worden opgezegd of betrekking hebben op vastgoed dat we gaan afstoten. Hierop ondernemen we geen actie.

De meerjaren onderhoudsplannen van ons kernvastgoed zijn voorzien van duurzaamheidsmaatregelen. Op basis van deze plannen werken we aan het verduurzamen van ons vastgoed. Zo hebben we dit jaar de meeste van onze locaties voorzien van ledverlichting en is in het stadskantoor een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning geplaatst. Daarnaast hebben we de sporthallen de Opperdam, het Bolwerck en de Seinpaal voorzien van zonnepanelen.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43