Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2020

2021

2021

2021

2021

Lasten

-1.569

-277

-981

-1.476

-496

Baten

54.466

54.784

57.328

59.461

2.133

Totaal vóór mutaties reserves

52.897

54.506

56.347

57.984

1.637

Toevoeging reserves

-647

-34

-40.731

-39.771

960

Onttrekking reserves

308

98

40.019

39.046

-973

Totaal na mutaties reserves

52.559

54.570

55.635

57.260

1.624

Bedragen * €1.000

Omschrijving

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

6.01

Beleggingen en treasury

-51

328

277

-67

301

234

-43

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

-505

6.240

5.735

-487

6.301

5.813

79

6.03

Overige belastingen

-170

1.225

1.056

-155

1.151

996

-60

6.04

Algemene uitkering

0

48.930

48.930

0

49.766

49.766

836

6.05

Beheer Overige Gebouwen

-298

72

-226

-316

69

-246

-20

6.06

Controle gemeentefinanciën

-103

0

-103

-91

0

-91

13

6.07

Overige baten en lasten

147

532

679

-361

1.872

1.511

832

6.99

Mutaties reserves pg6

0

0

0

0

0

0

0

Totaal vóór mutaties reserves

-981

57.328

56.347

-1.476

59.461

57.984

1.637

Mutaties reserves

-40.731

40.019

-712

-39.771

39.046

-725

-13

Totaal na mutaties reserves

-41.712

97.347

55.635

-41.247

98.507

57.260

1.624

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.  

Product 6.01 Beleggingen en treasury
De afwijking op het product Beleggingen en treasury bedraagt € 43.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het uitgekeerde dividend van Alliander € 19.000 lager is uitgevallen dan was begroot. Daarnaast zijn er minder rentelasten doorbelast naar andere producten binnen de begroting. Dit zorgt ervoor dat de rentelasten op dit product hoger uitvallen.

Product 6.02 Onroerende-zaak belastingen
Het saldo op dit product valt € 79.000 hoger uit dan was begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere baten op niet-woningen.

Product 6.03 Overige belastingen
Het saldo op dit product valt € 60.000 lager uit dan was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere opbrengst Toeristenbelasting.

Product 6.04 Algemene uitkering
Het saldo op de Algemene uitkering is in 2021 € 836.000 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt door nagekomen correcties uit voorgaande jaren en doordat de gevolgen van de decembercirculaire wel in de werkelijke cijfers zijn verwerkt maar niet in de begroting zijn bijgesteld.

Product 6.07 Overige baten en lasten
De afwijking op het product Overige baten en lasten ten opzichte van de begroting bedraagt € 832.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door de vrijval van de voorziening PX. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij naar de toelichting op de voorziening in de jaarrekening.

De overige baten- en lasten kennen daarnaast een aantal niet productgerelateerde posten. Zo staan op dit product de structurele ombuigingen met betrekking tot de salariskosten en vastgoed staan begroot. In 2021 gaat het om een bedrag van € 400.000 voor de – gemeentebrede -  besparing op salariskosten en € 62.000 voor vastgoed. De werkelijke salariskosten en hierop gerealiseerde besparingen worden verspreid over meerdere programma's geboekt. De begroting wordt hier niet op aangepast waardoor op dit product een verschil ontstaat. Verder wordt een deel verklaard door de inruilwaarden van verkochte tractiemiddelen en de winstafdrachten van verkochte woningen op de Broeckgouw. Ten slotte is bij de jaarlijkse beoordeling van de voorziening Dubieuze debiteuren gebleken dat de inhoud van de voorziening te hoog was. Als gevolg hiervan is er in 2021 eenmalig een bedrag vrijgevallen. Deze extra opbrengsten van respectievelijk € 78.000 en € 52.000 waren niet begroot.

Mutaties reserves
Het verschil in de mutaties reserve bedraagt € 13.000 nadelig, als gevolg van onderbesteding op onderhoud en corona-uitgaven.

In de paragraaf coronagevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 41.712
Gerealiseerd € 41.247
Afwijking € 464
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43