Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.
Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Gemiddelde WOZ-waarde

x € 1.000

2021

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

329

Nederland

290

Demografische druk

%

2021

CBS - Bevolkingsstatistiek

77,1

Nederland

70,1

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

In Euro's

2021

COELO, Groningen

716

Nederland

733

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

2021

COELO, Groningen

799

Nederland

810

Toelichting per indicator

Gemiddelde WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Demografische druk

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 41.712
Gerealiseerd € 41.247
Afwijking € 464
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43