Paragrafen

Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt in grote lijnen weergegeven welke resultaten de gemeente in het rekeningjaar heeft behaald met betrekking tot de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.
Het fiscale instrumentarium van de gemeente is opgebouwd uit belastingen en rechten (of retributies), tezamen aangeduid als heffingen. Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels worden geheven. Rechten (of retributies) zijn betalingen die door de overheid worden gevorderd voor een individueel bewezen dienst.

Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit de lokale heffingen zijn verkregen. Ten opzichte van 2020 zijn de totale inkomsten uit de lokale heffingen in 2021 met € 1,1 mln. toegenomen. Dit betreft extra inkomsten uit afvalstoffenheffing, rioolheffing eigenaren, onroerendezaakbelastingen en toeristenbelasting.

Bedragen *€1.000

Belastingsoort

Jaarrekening

Bijgestelde begroting

Realisatie

2020

2021

2021

Omgevingsvergunningen

1.526

1.106

1.308

Algemene begraafplaats

19

40

93

Beheer begraafplaatsen

120

98

169

Opbrengst reinigingsrechten

192

239

175

Opbrengst Afvalstofheffingen

4.078

4.478

4.457

Opbrengst rioolheffing gebruikers

76

71

73

Opbrengst rioolheffing eigenaren

3.226

3.427

3.422

Vervoersvoorzieningen gehandicapten

6

8

6

Watertoeristenbelasting

76

92

102

Toeristenbelasting

517

937

832

Weekmarkt en kermismarkt E-V

36

43

32

Haven Volendam

63

88

75

Wegbeheer binnen bebouwde kom

104

86

128

Vergunningen APV

11

19

9

Precariobelasting

33

38

Hondenbelasting

140

133

150

Opbrengst parkeerbelastingen/kiosk

15

5

6

Opbrengst parkeerontheffingen

47

53

48

Te ontvangen OZB niet Woningen

2.010

2.014

2.062

Te ontvangen OZB Woningen

4.135

4.226

4.239

Verklaring goed gedrag

8

8

6

Rijbewijzen

167

120

170

Reisdocumenten

103

170

187

GBA/CRIB/Audit

3

7

5

Burgelijke stand

35

35

38

Naturalisatie

41

50

51

Totaal

16.753

17.583

17.881

Inkomsten lokale heffingen 2021

17.881.445

100,0 %

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Edam-Volendam heeft voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing een kwijtscheldingsregeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de beide belastingen voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding van € 85.000. Het werkelijk kwijtgescholden bedrag bedraagt € 90.000.     

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43