Paragrafen

Financiering

Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's onder andere door middel van de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor treasury is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de informatie die direct betrekking heeft op de aankoop van gronden en uitvoering van grote werken en speerpunten etc. De kwaliteit van de treasuryfunctie is sterk afhankelijk van de informatie welke wordt aangeleverd door de verschillende afdelingen over de planning van hun activiteiten en de financiële gevolgen.

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. De gemeente Edam-Volendam stelt zelf geen rentevisie op maar zal aan de hand van rentevisies van gerenommeerde financiële instellingen haar beleid bepalen.

De ontwikkelingen van de economie op mondiaal niveau hebben invloed op de rentestanden. De voortdurende Coronapandemie zorgt voor onzekere economische vooruitzichten. De economie is weliswaar sterk gegroeid omdat de economieën zich grotendeels hebben opengesteld, maar de aanbodzijde heeft moeite om de oplevende vraag bij te benen. Dit heeft een stijgende inflatie als gevolg. De inflatievooruitzichten hebben er in de Verenigde Staten toe geleid dat de rentestanden stijgen. Gezien de verschillende macro-economische omstandigheden in de eurozone ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat de Europese Centrale Bank deze lijn zal volgen. De rente in de eurozone zal naar verwachting laag blijven.

De historisch lage rentestanden hebben veel invloed op de rente die banken vergoeden over de uitstaande tegoeden op de rekening-courant, de termijndeposito’s en natuurlijk ook op de rentetarieven voor leningen. De lage rentestand maakt  het gunstiger om nieuwe leningen(schulden) aan te trekken en minder gunstig om veel liquide middelen in kas te houden. De gemeente had in 2021 gemiddeld € 3,36 mln. aan uitstaande middelen in rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren). Door de lage rentestand heeft de gemeente hiervoor geen vergoeding ontvangen.

Het vasthouden van het  investeringsniveau van voorgaande jaren en het mislopen van inkomsten vanwege de Coronapandemie hebben er toe geleidt dat de gemeente in 2021 twee nieuwe langlopende leningen heeft moeten afsluiten. De eerste, afgesloten in januari, betreft een lening van € 11 mln. met een looptijd van 40 jaar tegen een rentepercentage van 0,218%. De tweede, welke werd afgesloten in juli, betreft een lening van € 8 mln. met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 0,543%.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 13:35:49 met de export van 06/01/2022 11:56:43